This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister ger Socialstyrelsen ett nytt regleringsbrev – XR Sverige

Klimataktivister ger Socialstyrelsen ett nytt regleringsbrev

Klimataktivister från Psykologer för Extinction Rebellion samt Läkare för Extinction Rebellion har granskat Socialstyrelsens arbete med klimatförändringarnas koppling till hälsa och sjukvård. Psykologerna och läkarna uppger att myndighetens arbete är otillräckligt samt orimligt snävt begränsat. De har därför formulerat ett nytt regleringsbrev för Socialstyrelsen. 

Klimataktivisterna har granskat hur Socialstyrelsen avser att agera utifrån de risker som klimatförändringarna medför avseende liv och hälsa. De menar att de funnit allvarliga brister, som de härleder till det uppdrag myndigheten fått från regeringen. 

– Trots de extremt allvarliga hälsomässiga konsekvenserna klimatförändringarna för med sig så fokuserar Socialstyrelsen enbart på hur vi kan anpassa oss till dem. Förebyggande åtgärder lyser med sin frånvaro! De uppdrag Socialstyrelsen fått från regeringen har varit otillräckliga, varför vi nu kompletterar med ett nytt regleringsbrev. Vi understryker vikten av förbättrad kommunikation från myndigheten, inte minst gällande vikten av förebyggande arbete. Att bekämpa klimatförändringarna är något Socialstyrelsen säger sig stå bakom, då duger det inte att enbart vänta och försöka anpassa oss, menar Jenny Thorold, psykolog från Falun. 

Bakgrunden till regleringsbrevet är att ett antal psykologer i samarbete med andra sjukvårdsprofessioner samt forskare genomförde en klimataktion vid Socialstyrelsen under slutet av april i år. Aktivisterna fick till stånd ett möte med två chefer på myndigheten som lyssnade på deras budskap och lovade återkoppling. Det visade sig finnas rapporter om kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa, men att dessa inte offentliggjorts till allmänheten. Ett oväntat fynd i Socialstyrelsens rapportering har varit att de inte utgår ifrån samma bedömning som sveriges regering avseende klimatförändringarna.

– Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll framhåller att regeringen inte gett upp målet om att begränsa uppvärmningen till 1.5 grader. Socialstyrelsen sorterar däremot bort detta scenario i sin analys, och framhåller att det kommer ”behövas en extremt kraftfull global klimatpolitik” för att vi ens ska kunna begränsa uppvärmningen till 2.0 grader. Vi tror inte att allmänheten känner till att regeringens klimatmål inte bedöms som ett trovärdigt scenario av Socialstyrelsen, säger Björn Paxling, psykolog och doktor i klinisk psykologi från Malmö. 

I ett öppet brev från aktivisterna sammanfattas vilka hälsomässiga konsekvenser klimatförändringarna väntas få enligt Socialstyrelsen själva. Myndigheten skriver att medeltemperaturen i Sverige till sekelskiftet förväntas stiga med 2-7 grader jämfört med 1971-2000. 

– Socialstyrelsens analyser visar på en oerhört negativ utveckling. Värmeböljor som leder till ökade dödsfall, giftiga ämnen läcker in i ytvattentäkter till följd av fler skyfall, förlängd och förvärrad pollensäsong, fler och värre bränder som för med sig brandrök som lägger sig över städer. Dessutom ser myndigheten risker för sämre livsmedels- och vattenkvalitet, samt negativ inverkan på läkemedels funktion. Bland de riskgrupper som lyfts fram finner vi bland annat små barn, säger Sara Nilsson Lööv, psykolog från Malmö.

​​​​​​​PRESSKONTAKTER

Paula Richter (070-995 40 59) och Björn Paxling (0733-720229)