Om oss

Vi är oroliga för vår framtid. Vi vägrar att titta bort och låtsas som att allt är okej. 

Det som mänskligheten gör eller inte gör de närmsta åren kan för alltid förstöra förutsättningarna för liv på vår planet.

VI TÄNKER INTE LÅTA DET SKE!

VI ÄR EXTINCTION REBELLION (XR)

– en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring.

VI STRÄVAR EFTER

En värld där vi tar hand om varandra och vår miljö på ett sätt som skapar hopp och ger oss möjlighet att bestämma hur våra liv och vår framtid ska se ut.

En inkluderande värld, där beslut tas på ett rättvist och gemensamt sätt.

En värld där det finns plats för skapande och där allas våra förmågor uppskattas och utvecklas.

VI KRÄVER

1. Att regeringen talar klarspråk om klimatnödläget och den ekologiska krisen, utlyser nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. Regeringen måste ändra alla politiska beslut som inte är i linje med detta och arbeta tillsammans med andra aktörer för att kommunicera det akuta behovet av omställning för samhället, grupper och individer.

2. Att regeringen agerar nu och fattar rättsligt bindande beslut för att minska koldioxidutsläppen till nettonoll till år 2025 och bromsa förlusten av arter. Den måste samarbeta internationellt så att den globala ekonomin inte överbelastar planetens resurser.

3. Att regeringen inrättar och vägleds av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet, detta för att stärka demokratin och för att möjliggöra de djärva och omedelbara förändringar som är nödvändiga.

Filosofi

Icke-våld är grunden för allt vi gör. Vi förespråkar ett fredligt och kreativt uppror, eftersom vi anser att det är nödvändigt i det nödläge som vi befinner oss i.

Vi uppmanar människor att samla mod och tillsammans göra det som krävs för att åstadkomma förändring.

Läs mer om civil olydnad

10 principer och värderingar

Alla som ställer sig bakom våra krav och följer dessa grundprinciper och värderingar kan handla i Extinction Rebellions namn.

 1. Vi delar en vision om förändring
  Vi skapar en värld som framtida generationer kan leva i.
 2. Vi fokuserar på det som är viktigt
  Vi eftersträvar massmobilisering och en stark opinion för att åstadkomma systemförändring.
 3. Vi behöver en hållbar kultur
  Vi skapar en kultur som är hälsosam, motståndskraftig och anpassningsbar.
 4. Vi utmanar öppet oss själva och vårt ohållbara system
  Vi lämnar våra komfortzoner för att agera för förändring.
 5. Vi värdesätter reflektion och lärande
  Vi prövar nya sätt att agera för att åstadkomma förändring.
  Vi lär oss av andra rörelser och sammanhang och av våra egna erfarenheter.
 6. Vi välkomnar alla och alla delar av alla
  Vi jobbar aktivt för att skapa säkrare och mer tillgängliga utrymmen.
 7. Vi jobbar aktivt med utjämnande av makt
  Vi bryter ner hierarkier för att möjliggöra jämlik medverkan.
 8. Vi undviker att sprida skuld och skam
  Vi lever i ett ohållbart system, men ingen enskild individ bär skulden.
 9. Vi förespråkar icke-våld
  Vi använder fredliga strategier och taktiker, eftersom det är det mest effektiva sättet att skapa förändring.
 10. Vi har autonomi och decentralisering som grund
  Vi skapar tillsammans de strukturer vi behöver för att utmana makten.

Vår organisation

Extinction Rebellion är en decentraliserad organisation som är uppbyggd av självständiga arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har ofta en lokal förankring till en ort eller region, och har som regel en tydligt uppgift — aktion, regenerativ kultur, mediearbete, etc. Arbetsgrupper är knutna till varandra i ett nätverk. XR strävar efter att vara inkluderande

Det ramverk som vi använder för vårt arbete och struktur kallas SOS – självorganiserande system. Att vi kan organisera oss på det här sättet bygger på att vi alla har gemensamma mål. Vi delar ut mandat för olika roller och grupper som gör att alla vet vad de har ansvar för och har rätt att besluta om. Vi konsulterar varandra innan beslut tas, ser till att informera kontinuerligt så att vi kan lita på varandra.

Gemensamma beslut kan tas på stormöten där alla som vill deltar eller koordinationsmöten dit de olika lokalgrupperna eller arbetsgrupperna skickar representanter.

Vår historia

Den 31 oktober 2018 samlades människor utanför det brittiska parlamentet för att deklarera uppror mot sin regering. Initiativtagarna väntade sig ett par hundra deltagare. I stället kom 1 500. Energin var påtaglig.

Under de följande veckorna växte rörelsen snabbt. Sex tusen brittiska aktivister blockerade, på fredlig väg, fem av Londons största broar. De planterade träd utanför parlamentet, limmade fast sig vid grindarna till Buckingham Palace och läste upp ett brev till drottningen. Aktionerna skapade stor publicitet och slog an hos aktivister på andra platser. I Sverige hölls de första aktionerna redan några veckor efter det första mötet.

Extinction Rebellion har visat sig svara på ett djupt behov av gemenskap, solidaritet och handling. Upproret har plockats upp i många länder, från Solomonöarna till Australien, från Spanien till Sydafrika, från USA till Indien. Fler platser tillkommer hela tiden. Så också i Sverige där det finns aktiva grupper i städer över hela landet.