This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vid Riksdagshuset: Aktivister Har Limmat Fast Sig Till Riksdagshuset Runtom Byggnaden – XR Sverige

Vid Riksdagshuset: Aktivister Har Limmat Fast Sig Till Riksdagshuset Runtom Byggnaden

Parliament: Activists Glue Themselves To Government Building [English Below]

Uppdateringar:

  • XR fortsätter i dag sina civila olydnadsdemonstrationer i Stockholm idag
  • Idag Aktivister har omringat Riksdagshuset. Personer är fastlimmade till marken eller Riksdagshuset.
  • Igårkväll slog aktivister läger utanför Riksdagshuset där de övernattade.
  • Imorse ägde flera demonstrationer rum runtom i staden.
  • Många människor är nu samlade vid Riksdagshuset

Uppdateringar med Livestreams, videos, foton och citat från deltagare laddas kontinuerligt upp på vår Facebook sida och Flickr

I går stördes trafiken på Kungsgatan under fem timmar från klockan 15:00 till 20.00. Flera blockader ägde rum längs den livliga gatan.

Polisen tillät aktivisterna att blockera trafiken i flera timmar men så småningom upplöstes demonstrationerna. Hundratals människor blev bortförda av polisen. Många kördes iväg i polisbilar och blev avsläppta på olika platser runt staden. Vissa personers kontaktuppgifter blev tagna av polisen. Det är ännu oklart om de kommer att möta rättsliga åtgärder.

Albin från Malmö säger:

”Polisen har varit milda i sitt bemötande mot oss. Det visar oss hur privilegierade vi är. Västerländska samhällen är både de som är mest ansvariga för och minst påverkade av klimatförändringarna. Vi har ett ansvar som människor i Sverige att få vår regering att göra mycket mer – vi ser civil olydnad som vår plikt. Vi är långt ifrån att möta Parisavtalet, och om regeringen tillåter Preem att expandera i Lysekil är det omöjligt. Det är vårt jobb att kämpa för global klimaträttvisa. Det är därför vi är här idag. ”

Varje demonstration har noggrant delats in i grupper om 50 personer. Polisen hävdade dock att dessa grupper tillsammans räknades som en grupp enligt rekommendationerna om COVID-19 kring allmänna sammankomster. Detta trots att grupperna var långt ifrån varandra.

Raghnild från Gothenburg säger;

”De säger att vi bryter mot Corona-restriktionerna, medan gatorna och köpcentra är full av människor. Det är en ursäkt för att få fortsätta som vanligt, att skydda systemet som dödar oss. Vi vidtar denna demonstration under en pandemi eftersom situationen är så akut. Jag tror inte att de flesta förstår hur allvarliga hoten om klimatförändringar är. Hur ska de göra det när regeringen fortsätter som vanligt? Du kan kalla våra handlingar för extrema, men de är ingenting jämfört med hur extrem klimatnödsituationen är eller hur extrem regeringens passivitet är. Eller hur dramatiskt vårt samhälle behöver förändras för att förhindra katastrofala konsekvenser. Vi kommer att fortsätta eskalera våra demonstrationer tills regeringen vidtar de akuta klimatåtgärder vi behöver.

Jonas från Örebro säger:

”Vi gör uppror mot vardagen för att försvara allt liv på jorden. Vår demonstration är inte riktad mot någon enskild individ utan mot systemet inom vilket vi alla lever i. Alla känner till Ghandi, Martin Luther King, Rosa Parks och Sufragetterna. Vad de kanske inte inser är att de också bröt mot lagen. När dessa människor agerade blev allmänheten arga. Det verkar uppenbart för oss nu att de hade rätt att bryta lagar som åtskiljer människor efter ras eller inte tillät kvinnor att vara fulla medborgare. Vi inbjuder människor att fundera över varför vanliga oroliga medborgare känner behovet av att orsaka störningar. Vi är en del av denna tradition av civil olydnad. Historien säger att det är såhär samhällsförändringar sker. Tills regeringen är modiga nog att vidta de djärva åtgärder som krävs, kommer vi att fortsätta vidta radikala åtgärder.”

Talespersoner tillgängliga för intervjuer
Namn: Göran Boardy
Mobilnr: +46 706 56 14 89

Namn: Jonas Mikael Olsson
Mobilnr: +46 762 00 77 79

Namn: Ragnhild Larsson
Mobilnr: +46 704 83 07 84

Namn: Albin Björk
Mobilnr: +46 72 910 96 42

Presskoordinator
Namn: Sarah McCarthy
Mobilnr: +45 91 72 54 97
Email: extinctionrebellionsv@riseup.net

Press kit med foton och intervjuer finns här.

Pressfoton: Bilder från aktionen kan hittas här: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/

Website Facebook Twitter Instagram YouTube

Parliament: Activists Glue Themselves To Government Building

Updates:

  • XR continues its civil disobedience demonstrations in Stockholm today
  • Today Activists have surrounded the Riksdag House. People are glued to the ground or the Riksdag building.
  • Last night, activists camped outside the Riksdag building where they spent the night.
  • This morning, several demonstrations took place around the city.
  • Many people are now gathered at the Riksdag House

Updates with Livestreams, Videos, Photos and Quotes from Participants are Being Continuously Uploaded to our Facebook Page and Flickr.  

Yesterday, traffic was disrupted on Kungsgatan for five hours. It began at 15:00 and ended around 20:00. Several blockades took place along the busy street. 

At each blockade, the police allowed activists to block traffic for several hours. Eventually, the actions were dissolved. Hundreds of people were carried away by the police. Many were driven in police vans and taken to locations around the city. Some had their contact information taken by the police. It is unclear yet whether they will face legal action. 

Albin from Malmo says:

“Really, the police have been quite gentle with us. That shows us how privileged we are. Western countries are both the most responsible and the least affected by climate change. We have a responsibility as people in Sweden to make our government do much more – we see civil disobedience as our duty. We are nowhere close to meeting the Paris Agreement, and if Preem’s licence to expand in Lysekil is approved that will be impossible. It is our job to fight for global climate justice. That is why we are here today.”

Each action has been carefully split into groups of 50 people. However, the police claimed these groups together counted as one group under the recommendations regarding COVID-19. This is despite the fact that the groups were far away from each other. 

Raghnild from Gothenburg says:

“They say we are breaking the Corona regulations, while the streets and shopping malls are packed with people. It is an excuse to continue business as usual, to protect the system that is killing us. We are taking this action during a pandemic because the situation is so urgent. I don’t think most people understand how severe the threats of climate change are. How could they when the government carries on business as usual?  You might call our actions extreme, but they are nothing compared to how extreme the climate emergency is. Or how dramatically our society needs to change to prevent catastrophe. We will keep escalating our actions until the government takes the urgent climate action we need.”

The actions have disrupted traffic throughout the city. Preem’s headquarters was targeted yesterday morning. Today, activists target the []. Actions will continue to escalate during the day. 

Jonas from Örebro says:

“We rebel against daily life in defence of all life on Earth. Our action is not directed against any one individual, but the system within which we all live. Everybody know about Ghandi, about Martin Luther King, about Rosa Parks, about the Sufragettes. Maybe what they don’t realise is that those people were breaking the law too. When those people acted, the public got angry. It seems obvious to us now that they were right to break laws which segregating people by race or didn’t allow women to be full citizens. We invite people to think about why we feel the need to cause such disruption. We are standing in this tradition of civil disobedience. History tells us that that is how social change happens. Until the government is brave enough to take the bold action needed, we will keep taking radical action as necessary.”

Spokespeople Available for Interview:

Name: Göran Boardy 
Phone: +46 706 56 14 89

Name: Jonas Mikael Olsson
Phone: +46 762 00 77 79

Name: Ragnhild Larsson
Phone: +46 704 83 07 84

Name: Albin Björk
Phone: +46 72 910 96 42

Press Coordinator: 
Name: Sarah McCarthy
Phone: +45 91 72 54 97
Email: extinctionrebellionsv@riseup.net
 
Press kit  with photos and interviews is available here.

Photos will be continually uploaded at: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/

Website Facebook Twitter Instagram YouTube