This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stockholm Står Stilla: Klimataktivisterna I Extinction Rebellion Börjar En Mass-Aktion Idag – XR Sverige

Stockholm Står Stilla: Klimataktivisterna I Extinction Rebellion Börjar En Mass-Aktion Idag

[Stockholm is Shut Down: Climate Group Extinction Rebellion Begins Mass Action Today – English Below]

Pressmeddelande 28/8 2020

De demonstrerande använder fredlig civil olydnad när de kräver systemförändring för kravet att regeringen ska utlysa klimat-nödläge.

Detta händer:

 • Mer än 400 personer samlas i Stockholm för 48 timmar av fredlig civil olydnad.
 • Deltagare i alla åldrar och med olika bakgrunder har kommit från mer än 15 svenska städer, t ex Umeå, Kristianstad, Uppsala, Visby, Göteborg, Lund.
 • Aktioner spänner från familjevänliga festligheter till icke-våldsaktioner.
 • De stora problemen med Sveriges klimatpolitik lyfts fram.
 • Extinction Rebellion kräver en grön social och ekonomisk övergång som bygger på klimat-rättvisa.
 • Det är en del av en global rörelse som stöds av en tidigare FN-chef som det enda hoppet för att förhindra ekologisk katastrof.
 • På aktionsplatserna finns det bra tillfällen och möjligheter för fotografier och video. Aktivister svarar gärna på frågor och blir intervjuade

Hela pressmeddelandet för omedelbar publicering:

PDF-länk

På fredag den 28/8 börjar Extinction Rebellion en 48 timmar lång mass-aktion i centrala Stockholm. XR -aktivister har nu blockader på Vasabron och Norrbro gatan och stoppar trafiken

I går kväll samlades mer än 400 personer från hela Sverige, i alla åldrar och med olika bakgrunder på Gärdet. I dag finns de på Stockholms centrala gator för att genomföra en serie av Corona-säkra aktioner. Deltagarna använder civil fredlig olydnad och har satt upp blockader  för att orsaka störningar och oreda i stan.

Aktionerna är visuella och fantasirika med en festlig atmosfär, med musik, konst, dans och teater.

Olika teman lägger fokus på olika klimat-kriser, från massdöd till eko-kollaps, smältande isar och stigande hav. De har en sak gemensam: det viktigaste budskapet är att livet som vi känner det är under allvarligt hot och att de som bestämmer måste agera nu. 

Några exempel:

 • En agerande talkör framför Ekocide, inspirerad av den berömda chilenska dansen ”El violador en tu camino”
 • Red Rebels:  en artivist-grupp vars framträdande med rörelser belyser klimatkriser. Deras anslående röda dräkter och make-up symboliserar blodet som mänskligheten delar med andra arter på vår jord 
 • En insekts-kostym parad för barn
 • Kreativa icke-våldsaktioner som att låsa fast sig eller die-in

Aktionen har planerats noggrant för att följa de rekommendationer som myndigheterna har rörande Covid-19. Deltagarna är uppdelade i grupper om 50 och har redskap med sig för att hålla avstånd från varandra.

Aktionen belyser stora brister i Sveriges klimat-politik. En aktuell studie från Uppsala universitet visade att regeringens nuvarande mål ligger under hälften av det som behövs för att klara de åtaganden och mål man förbundit sig till i Paris-avtalet. Regeringen ska snart ta beslut om tillstånd för Preem att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil, vilket skulle öka koldioxid-utsläppen med 1 miljon ton per år. Demonstranterna är en del av Stoppa Preem-närverket och uppmanar regeringen att säga nej till Preems ansökan.

Ragnhild från Göteborg förklarar: -Här i Sverige tycker vi om att tro att vi leder vägen mot ett hållbart liv.

“Ändå står vår regerings ekonomiska politik i direkt konflikt med våra klimatlöften. Om regeringen godkänner Preems expansion i Lysekil blir det omöjligt att uppfylla våra åtaganden i Paris-avtalet.  Vi ska inte se det som en fråga om klimatet eller jobben. En förändring till en hållbar klimat-politik kommer att betyda mycket jobb – men vi måste bli fossil-fria. Det krävs modiga politiska beslut och att skattepengar används för att skapa gröna arbeten. Som ett av jordens rikaste länder har vi ett ansvar att leda vägen mot klimat-rättvisa.”

Torkan under sommaren 2018 visade hur väldigt sårbar svenskt jordbruk och skogsbruk är för klimatförändringar.Globalt ökar effekterna av klimat-förändringarna. Aktuella rapporter inkluderar jordens hittills högsta uppmätta temperatur i Death Valley, den första gången som två orkaner samtidigt slår till mot Mexikanska golfen och en fjärdel av Bangladesh landsmassa täckt av översvämningar.

Aktivister säger att vi måste behandla dessa hot med samma brådska som covid-19-pandemin. De lyfter frågor om hållbarhet när det gäller sådant som regeringens svar på de verksamheter  som drabbats av samhällets aktioner mot pandemins härjningar.  Sådant som 5 miljarder kronor för att rädda flygbolagen. Istället för att rädda smutsiga industrier säger aktivist Jonas från Örebro att vi behöver en helhetssyn som inkluderar omedelbar klimat-aktion:

“Covid-19 har förändrat allt. Det har visat oss hur sårbara våra system är och vad vi kan uppnå när vi väljer att reagera på en kris. Vetenskapen är enig. vi står inför oanade katastrofer på grund av klimatförändringarna. Några undrar varför vi gör det här mitt under en pandemi. Men det är för att dessa hot är så allvarliga att den förändring som behövs inte kan vänta. Vi måste behandla Corona och klimatet med samma brådska och använda det som en möjlighet att skapa en ny förebild. Regeringen måste ta modiga beslut och prioritera folk och planeten före profiten.”

Med grupper i 69 länder är Extinction Rebellion en del av en växande global rörelse som pekar ut grundläggande systemförändring som den enda lösningen på klimatkrisen.

Christiana Figueres, tidigare FN:s klimatansvarige stödjer rörelsen när hon slår fast att civil olydnad är det enda hopp som finns kvar för att uppnå de enorma förändringar som måste genomföras för att stoppa den katastrofala uppvärmning som sker just nu. Hon håller med många klimatexperter och uppmanar till massiva icke-våldsaktioner. Deltagare uppmanar varenda svensk att engagera sig.

Albin Björk från Malmö förklarar:

“Vi bjuder in alla. Förvandla din klimat-oro till hopp genom att agera! Som Greta Thunberg sa, vi måste sluta vänta på att andra ska rädda oss. Det finns inga lösningar på den här krisen inom vårt nuvarande system. Varför ska vi vi vända upp och ner på folks dagliga liv? Varför bryta mot lagen? Det är för att historien visar att fredlig civil olydnad uppnår den genomgripande samhällsförändring vi behöver. Vår aktion är inte riktad mot individer utan mot det system vi alla lever i. Med medkänsla och kärlek till allt liv på jorden måste vi arbeta tillsammans för att förändra våra samhällen.”

Albin Björk påbörjade sin hungerstrejk den 20e augusti vilket var exakt två år sedan Greta Thunberg satte sig utanför Sveriges riksdag och inledde sin skolstrejk.

Talespersoner tillgängliga för intervjuer

Namn: Göran Boardy
Mobilnr: +46 706 56 14 89

Namn: Jonas Mikael Olsson
Mobilnr: +46 762 00 77 79

Namn: Ragnhild Larsson
Mobilnr: +46 704 83 07 84

Namn: Albin Björk
Mobilnr: +46 72 910 96 42

Presskoordinator

Namn: Sarah McCarthy

Mobilnr: +45 91 72 54 97

Email: extinctionrebellionsv@riseup.net

Mer information finns här.

Press kit finns här.

Pressfoton: Bilder från aktionen kan hittas här: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/

Website Facebook Twitter Instagram YouTube

Stockholm is Shut Down: Climate Group Extinction Rebellion Begins Mass Action Today

Activists are using peaceful civil disobedience, calling for system change in response to the climate emergency.

Date: August 28th, 2020

Summary:

PDF available here.

Full Release for Immediate Publication:

On Friday August 28th, Extinction Rebellion begins a 48-hour mass action in central Stockholm. Blockades have been established at Vasabron and Norrbro stopping traffic.

Last night over 400 people of all ages and backgrounds arrived from across Sweden at Gärdet. Today, they take to the streets in a series of Corona-safe actions. Participants use non-violent civil disobedience and have set up blockades to cause disruption in the city.

The actions are highly visual with a festive atmosphere, filled with music, art, dancing, and dramatic performances. Different themes draw attention to various environmental crises, from mass extinction to ecocide to rising sea levels. They connect around the key message that life as we know it is under serious threat and those in power must act now. Examples include:

 • Ekocide, inspired by the famous Chilean dance ”El Violador En Tu Camino”.
 • Red Rebels: an “artivist” troupe whose moving performances illuminate environmental crises. Their striking red costumes and make-up symbolise the common blood humanity shares with other species.

The action has been carefully planned to fit within the guidelines concerning COVID-19. Participants are strictly separated into groups of maximum 50 people, and tools are used so that individuals can maintain distance from each other.

The actions highlight major shortcomings in Sweden’s climate policies. A recent study from Uppsala university found that the government’s current targets are under half of what is needed to meet its commitments under the Paris Agreement. It will soon decide whether to approve the expansion of Preem’s refinery in Lysekil, which would increase carbon dioxide emissions by 1,7 tonnes per year. Protestors are part of the Stop Preemraff network, calling on the government to refuse Preem’s licence. Ragnhild from Gothenburg explains:

“Here in Sweden we like to think that we are leading the way on sustainability. Yet our government’s economic policies directly conflict with our climate commitments. If it approves Preem’s expansion in Lysekil, meeting the Paris Agreement becomes impossible. We should not see this as a question of climate versus jobs. A sustainable transition will take so much work – but we must phase out fossil fuels. This requires strong political decisions and public money must be used to create green jobs. As one of the richest countries in the world, we have a responsibility to put our money where our mouth is and genuinely lead the way on climate justice.”

The drought of 2018 showed how vulnerable Swedish agriculture and forestry is to climate change. Globally, the effects of climate change are escalating. Recent reports include the highest temperature on Earth ever recorded in Death Valley; the first occurrence of two hurricanes hitting the Gulf of Mexico simultaneously; and over one-quarter of Bangladesh’s land mass being subsumed by floods.

Activists say we must treat these threats with the same urgency as COVID-19. They highlight sustainability issues within the government’s current Corona response, such as the SEK 5 Billion allocated to assist airlines. Instead of bailing out dirty industries, activist Jonas from Örebro says, we need a holistic response which includes urgent climate action:

“COVID-19 has changed everything. It has shown us how vulnerable our systems are, and what can be achieved when we choose to react to a crisis. The scientific consensus is clear: we face unimaginable disasters due to climate change. Some may ask why we are doing this in the middle of a pandemic. It is because these threats are so severe, and the changes we need cannot wait. We must treat Corona and the climate with the same urgency, using this as an opportunity to break into a new paradigm. The government must make bold decisions, prioritising people and the planet over profit.”

With groups in 69 countries, Extinction Rebellion is part of a growing global movement pointing to fundamental system change as the only solution to the climate crisis. Former UN Climate Chief Christiana Figueres has endorsed the movement, stating that mass civil disobedience is the only hope left to achieve the huge changes needed to prevent catastrophic levels of warming. She joins many climate experts calling for mass non-violent direct action. Participants are urging everyone in Sweden to get involved. Albin Björk from Malmö explains:

”We invite everyone: turn your climate anxiety into hope by taking action! As Greta Thunberg said, we need to stop waiting for others to save us. There are no solutions to this crisis within our current systems. Why cause such disruption to people’s daily lives? Why break the law? It is because history shows that peaceful civil disobedience achieves the largescale societal change we need. Our action is not directed against individuals, but the system within which we all live. With compassion and love for all life on Earth, we must work together to transform our communities.”

Albin Björk began a “hunger strike for the climate” on August 20, exactly two years after Greta Thunberg began her school strike for the climate.

Spokespeople Available for Interview:

Name: Göran Boardy
Phone: +46 706 56 14 89

Name: Jonas Mikael Olsson
Phone: +46 762 00 77 79

Name: Ragnhild Larsson
Phone: +46 704 83 07 84

Name: Albin Björk
Phone: +46 72 910 96 42

Press Coordinator:
Name: Sarah McCarthy
Phone: +45 91 72 54 97
Email: extinctionrebellionsv@riseup.net

More information is available here.

Press kit is available here.

Photos will be continually uploaded at: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/

Website Facebook Twitter Instagram YouTube