This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Öppet brev till Socialstyrelsen från Hälso-och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion – XR Sverige

Öppet brev till Socialstyrelsen från Hälso-och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion

Världshälsoorganisationen, WHO, har deklarerat att klimatförändringarna är det största hotet mot hälsan. 

För ett år sedan ockuperade psykologer för klimatnätverket Extinction Rebellion Socialstyrelsens kontor i Stockholm. Vi ville veta hur Socialstyrelsen ämnar arbeta förebyggande med klimatförändringarnas effekter på hälsan. Det ordnades ett möte där Socialstyrelsen bedyrade att de jobbar med klimatkrisen. Extinction Rebellion påtalade att detta inte framkom i Socialstyrelsens kommunikation utåt, samt att Socialstyrelsen inte tycktes arbeta förebyggande. Efter mailkonversation framkom att Socialstyrelsen hade opublicerade rapporter rörande klimatet, och först när Extinction Rebellion publicerade dessa rapporter lade även Socialstyrelsen ut publikationerna på sin hemsida. Rapporterna beskrev att det finns ett behov av ökad kunskap om klimatförändringarnas påverkan på vård- och omsorgssektorn för att kunna göra rätt avvägningar. Det framgår också att myndigheten skulle kunna arbeta kunskapshöjande(1).

Sedan vårt besök har den medicinska tidskriften the Lancet publicerat sin årliga rapport om hur folkhälsan påverkas av klimatförändringar och hur hälsoindikatorer utvecklas. 2022 års rapport heter “Health at the mercy of fossil fuels”, översatt: “Hälsa på nåder av fossila bränslen”(2). En tydligare och mer dramatisk titel är svår att föreställa sig. 

I somras publicerade Statens Medicinsk-Etiska råd, SMER, ett yttrande som slår fast att ”hälso- och sjukvårdssektorn och dess professioner har ett ansvar att ställa om till en klimatsmart och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, och att förbereda sig för de klimatförändringar som ändå kommer”. Detta beskrivs både som en moralisk plikt och som en investering i framtiden(3). 

Men vad har hänt senaste året med Socialstyrelsens kommunikation runt klimatkrisens effekter på hälsan? På Socialstyrelsens hemsida eller på sociala medier hittar vi ingenting om klimatförändringarnas effekt på folkhälsan.  

Förra veckan uppdaterade däremot Socialstyrelsen rekommendationerna runt bruk av alkohol. Detta för att säkerställa att de bygger på bästa tillgängliga kunskap”. Riktlinjerna är tydliga och konkreta: 

“Max 10 standardglas i veckan, eller fyra stycken vid varje tillfälle.” 

Detta tycker vi är fantastiskt! Ett budskap som av några säkert upplevs som tråkigt och glädjedödande, men som på befolkningsnivå skyddar människor. En uppmaning baserad på forskning! Socialstyrelsen arbetar alltså förebyggande – de vill inte att vi anpassar vården till alkoholskadorna. De vill att vi förebygger skador och ohälsa. Men vi hittar inget vare sig på hemsidan eller på sociala medier om klimatkrisens effekter på hälsan. Hur reagerar Socialstyrelsen när Klimatpolitiska rådet säger att nuvarande regerings klimatpolitik kommer leda till ökade utsläpp och alltså bidra till att vår tids största hälsokris accelererar? (4)
Tyvärr inte alls. Istället pratar Socialstyrelsen om beredskap: 

“Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas. Den behöver vara robust 

och flexibel för att klara av att hantera de behov som uppstår under fredstida 

kriser, höjd beredskap och krig.” 

Forskningen spår att vi är på väg mot 2,7 graders uppvärmning vid seklets slut. Det är högst oklart om den mänskliga civilisationen klarar av detta. Det kommer inte vara möjligt att tillgodose “hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg”. I en sådan värld kommer både vård och omsorg vara allt annat än “robust och flexibel”. Det är absolut nödvändigt att minimera uppvärmningen för att förebygga ett sådant scenario, parallellt med att anpassa vårt samhälle. Därför kommer vi tillbaka till Socialstyrelsen – hälso- och sjukvårdspersonal, oroliga föräldrar samt forskare. 

För att visualisera klimatkrisen så spelar vi upp en scen idag klockan. 11:30 utanför Socialstyrelsen. En scen från vår nutid och vår framtid där vi uppmärksammar hotet från klimatförändringarna. En framtid där människor faller döda ner. Och vi hälso- och sjukvårdspersonal kan inget göra annat än att samla ihop kropparna. 

Ni ser läkare, som konstaterar dödsfall och skriver dödsorsaksintyg. Ni ser sjuksköterskor som ordnar transport åt de döda. 

Ni ser psykologer som hanterar skadorna av ett förlorat framtidshopp, chocken av att leva i en värld som inte är sig lik, sorgen i att acceptera sjukdom, liv, försörjning och förlust av egendom som vi hade kunnat förhindra. 

Ni ser mammor som vädjar på trappen, de vädjar för sina barns liv och hälsa. 

Ni ser forskare som sätter upp vetenskapliga artiklar som med största tydlighet beskriver på vilket sätt klimatförändringarna skadar och dödar människor.  

Vi som skriver detta tillhör yrkessammanslutningen Hälso-och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion. Socialstyrelsen är den myndighet som har till uppdrag att “värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg”. Vi vänder oss därför på nytt till er för att kräva tydlig kommunikation och konkret agerande gällande klimatkrisen.

Våra krav är att Socialstyrelsen ska:

  1. Inta en proaktiv roll avseende klimatkrisen, ta plats i samhällsdebatten och aktivt förmedla Världshälsoorganisationens slutsats om att klimathotet är det största hotet mot mänsklig hälsa.
  2. Analysera och bidra till möjligheter för sjukvård och omsorg att bli helt utsläppsfria inom sju års tid.
  3. Presentera vilka känslor, tankar och symptom som klimatförändringarna och makthavares hantering av dessa ger upphov till. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga och det ska tydliggöras om dessa symptom ska ses som adekvata utifrån klimathotet eller en form av mental sjukdom.

Så snälla Socialstyrelsen, ni som har hand om våra yrkeslegitimationer, använd ert mandat, er expertis och er plattform att informera och kommunicera om det största hälsohotet mot mänskligheten; klimatförändringarna. För oss nu levande medborgare, för våra barn och för kommande generationer. 

Snälla du medmänniska som arbetar på Socialstyrelsen. Agera på det WHO kallar det största hotet mot hälsan och gör vad du kan, i din roll. Ställ krav på din egen arbetsgivare att prioritera frågan om klimatet och miljön på den planet vi är helt beroende av för vår överlevnad.  

Med kärlek och vrede,

Extinction Rebellion

Vi vill gärna ha kontakt med dig som jobbar på Socialstyrelsen. Din anonymitet är garanterad. Kontakta oss på myndighetsupproret@proton.me

Referenser:

1: HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATANPASSNING SOCIALSTYRELSEN DNR: 1.5-1.5-868/2022 samt KLIMAT- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SOCIALSTYRELSEN, DNR: 1.5-30167/2020 

2: Romanello et.al. (2022). The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. Lancet (London, England), 400(10363), 1619–1654. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01540-9

3: Statens medicinsk-etiska råd, Socialdepartementet: Klimatförändringarna innebär många etiska utmaningar för hälso- och sjukvården. Juni 2023. Nås via https://smer.se/2023/06/29/klimatforandringarna-innebar-manga-etiska-utmaningar-for-halso-och-sjukvarden/

4: Årsrapport 2023 Rapport nr 6 ISBN: 978-91-984671-9-2 Diarienummer: 2023-00013/K Klimatpolitiska rådet, Stockholm, 29 mars 2023