This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

ÖPPET BREV TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN – XR Sverige

ÖPPET BREV TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vi som har kommit hit idag är era kollegor. Vi är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt forskare kopplade till klimat- och miljönätverket Extinction Rebellion. Våra yrken innebär att bedriva forskning samt skydda och vårda medmänniskor. Vi är extremt oroade över Sveriges och Folkhälsomyndighetens otillräckliga hantering av klimat- och miljöfrågorna. Klimatkrisen hotar oss alla och vi har alla en moralisk skyldighet att agera nu.

Folkhälsomyndighetens ansvar

Ert uppdrag innefattar att samordna folkhälsoarbetet på nationell nivå. Ni ska också stödja berörda aktörer i såväl genomförande som uppföljning av arbetsformer, metoder, strategier och insatser på folkhälsoområdet samt följa upp effekterna av dessa. På er hemsida beskriver ni också att ni “medverkar aktivt i folkhälsoarbetet inom bl.a. EU och WHO” samt att ni “är dessutom nationell kontaktpunkt för dessa organisationer, t.ex. när det gäller skydd mot och hantering av internationella hot mot människors hälsa”. Ni är också en av de myndigheter som har ansvar för att klimat- och miljömålen ska uppnås. Men utvecklingen för flera mycket viktiga mål går åt fel håll, däribland klimatmålet.

Vi är på väg mot en global hälsokatastrof

Enligt WHO kommer mänskligheten uppleva katastrofala hälsokonsekvenser redan vid en global uppvärmning på 1,5 grader. I er egen rapport “Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys” från 2021, slår ni fast att den utvecklingsväg mänskligheten idag går mot är den som ger störst global temperaturökning i olika scenarier. Det är högst osäkert om mänskligheten överhuvudtaget kan överleva på en planet med 4,3 graders uppvärmning. Då pratar vi om scenarion som kan vara verklighet om bara 77 år!

IPCC:s senaste rapport visar en genomsnittlig global uppvärmning på 1,1 grader. Enligt FN dör redan 13 miljoner årligen på grund av miljöfaktorer, däribland klimatkrisen. Men klimatkatastroferna kostar inte bara liv och obeskrivligt lidande utan också enorma finansiella resurser för att reparera de hälsorelaterade skadorna. WHO uppskattar att klimatkrisen kommer att leda till 250 000 fler dödsfall per år och kosta folkhälsoarbetet ytterligare 2-3 miljarder US dollar årligen redan vid år 2030, alltså om 6,5 år! FN uppskattar värdet av hälsofrämjande effekter av att minska utsläpp av växthusgaser till ungefär dubbelt jämfört mot den globala kostnaden av att minska utsläppen. Det är alltså en stor ekonomisk och humanitär investering för folkhälsan och samhället i stort att agera för att bromsa klimatförändringarna!

I år konstaterade Klimatpolitiska rådet att Sveriges utsläpp kommer öka, istället för att snabbt sjunka. Det är oförsvarligt. Vi kan bara avstyra de värsta hälsokonsekvenserna av klimatkrisen genom att bryta vårt fossilberoende och arbeta preventivt. Sverige måste föregå med gott exempel och göra allt för att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Varje tiondels grad räknas. 

Bra jobbat under pandemin

Under coronapandemin utförde Folkhälsomyndigheten ett tydligt, vetenskapligt och professionellt arbete för att hindra och lindra mänskligt lidande. Klimatkrisen är ett ännu större hot som kräver samhälls- och beteendeförändringar. Till det behöver svenska folket Folkhälsomyndighetens vägledning!

Ett år har gått

För mer än ett år sedan höll vi vår första presskonferens hos er. Vi saknar dock fortfarande den kommunikation om behovet av kraftfulla förebyggande klimatåtgärder som till exempel WHO tydligt klargör i sitt kommunikationsarbete. För att få er att börja agera har vi under året som gått haft två presskonferenser om kopplingen mellan klimat och folkhälsa. Vi uppmärksammade också Världshälsodagen med en digital kampanj riktad mot ert undermåliga klimatarbete som kompletterades med en debattartikel och otaliga personliga mail från oroliga Rebellmammor. Vi har lagt fram fakta och klargjort att det finns en diskrepans mellan ert befintliga arbete i klimatfrågan och vad den här hälsofrågan faktiskt kräver i relation till dess allvarlighetsgrad. Men vi har blivit totalt ignorerade. Eftersom vi inte har sett de klimatrelaterade krafttag som behövs och som vi vet att Folkhälsomyndigheten kan uppbringa, har vi bestämt oss för att göra en mer pedagogisk aktion den här gången. 

Jobba förebyggande – precis som med rökning

Folkhälsomyndigheten har länge jobbat för att förebygga rökning och hjälpa människor att bryta sitt nikotinberoende. Svenska staten har lagstiftat om rökförbud på lekplatser, uteserveringar, inhägnade idrottsanläggningar utomhus, busshållplatser och inne på arbetsplatser, som denna. Även efter detta fortsätter Folkhälsomyndigheten att presentera material för att ytterligare förhindra skador relaterade till rökning. Det är mätbart att detta är ett effektivt folkhälsoarbete.

Försök nu föreställa er att Folkhälsomyndighetens hållning istället varit att vi ska vänja oss vid att folk, däribland barn, unga och gravida, röker. Hur hade det sett ut om myndigheten slutat arbeta förebyggande och istället verkat för att samhället ska anpassas till att folk får röka så mycket de vill och var de vill? Att fokus låg på att anpassa vården och samhället till ett samhälle täckt i tung, dödlig rökdimma? Låter det absurt? Ja, det tycker vi också. Precis så hanterar Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna idag.

Våra krav

Folkhälsomyndigheten måste använda sin expertkunskap och sitt förtroendekapital till att agera skyndsamt för att hjälpa Sverige att minska sina klimatutsläpp. Folkhälsomyndigheten bör också inför andra myndigheter vara en förebild i arbetet med myndighetens egna utsläpp.

Vi återkommer idag med samma rimliga krav på Folkhälsomyndigheten som tidigare under året. Har ni inte mandatet att uppfylla dessa måste ni kräva mandatet av våra beslutsfattare!

Vi kräver

  • Att Folkhälsomyndigheten tydligt kommunicerar det forskningen visar: Att klimatkrisen är det största hotet mot folkhälsan. 
  • Att Folkhälsomyndigheten i sin kommunikation differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion, så att allmänheten får kunskap om skillnaden i hälsopåverkan vid 1,5, kontra 2, kontra 3–4 graders uppvärmning.
  • Att Folkhälsomyndighetens ensidiga fokus på klimatanpassning kompletteras med förebyggande åtgärder (precis som med rökning).

Välkommen du med, vi behöver dig

Vi vill gärna ha kontakt med dig som arbetar på Folkhälsomyndigheten. Din anonymitet är garanterad. För kontakt och mer information om oss: myndighetsupproret@proton.me

Hälsningar, 
Scientist Rebellion
Hälso- och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion

2023-09-19, Stockholm