This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Öppet brev till Barnombudsmannen – XR Sverige

Öppet brev till Barnombudsmannen

Idag, den 18e september, lanserar FN “general comment no.26” som handlar om barns rättigheter och miljön, med ett särskilt fokus på klimatförändringarna. Förarbetet till detta initiativ har varit omfattande, bland annat har barn från över 100 länder bidragit med sammanlagt 16 331 kommentarer och förslag under 2022. De huvudsakliga krav som barnen ställer på oss vuxna är

  1. En ren och hälsosam miljö
  2. Att bli lyssnade på, tas seriöst och spela en roll i agerande i miljöfrågor
  3. Tydligt och transparent agerande från regeringar, företag och alla vuxna
  4. Samarbete mellan länder och regioner i världen
  5. Kompetenshöjning och utbildning i miljöfrågor
  6. Arenor att dela sina idéer för möjliga lösningar

Vi som skrivit detta öppna brev till er på Barnombudsmannen är klimataktivister från Myndighetsupproret, en rörelse som kritiskt granskar hur svenska myndigheter tar sig an sina ansvarsområden kopplat till klimatfrågan. För er på Barnombudsmannen är det förstås inte någon nyhet att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn kallas barnkonventionen, och att denna sedan 2020 är lag i Sverige. Ni är förstås också bekanta med att den tredje paragrafen i barnkonventionen slår fast att vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, samt att den sjätte paragrafen bland annat lyder: konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Vi lever i en tid då vårt samhälle behöver ställas om, snabbt, i alla sektorer, för att ha en chans att nå våra klimatmål. 

Är då klimatfrågan verkligen en fråga om barns liv och död på det sätt som tas upp i Barnkonventionen? Vi vänder oss till forskningen. New England Journal of Medicine, the Lancet, the Journal of the American Medical Association, British Medical Journal. Dessa vetenskapliga tidsskrifter är bland de tyngsta och viktigaste inom hälso- och sjukvårdsfältet. Under hösten 2021 publicerade redaktörerna för dessa tidsskrifter, tillsammans med 254 andra vetenskapliga tidsskrifter inom fältet, en gemensam text. Vad kunde vara så viktigt att förmedla till allmänheten att det var värt mödan med denna enorma koordinerade publicering? Jo, forskarna hade ett brådskande budskap gällande klimatförändringarna. Publiceringen bar namnet “Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health”, och den avslutades med följande stycke:  

“The greatest threat to global public health is the continued failure of world leaders to keep the global temperature rise below 1.5°C and to restore nature. Urgent, society-wide changes must be made and will lead to a fairer and healthier world.” 

Här slår alltså världens främsta experter på hälso- och sjukvårdsforskning fast att det största hotet mot folkhälsan är just klimatförändringarna. Den myndighet i Sverige som har till uppdrag att “värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg”, det vill säga Socialstyrelsen, skriver i rapporten Klimat- och sårbarhetsanalys för Socialstyrelsen (Dnr 1.5-30167/2020) att barn är särskilt sårbara för klimatförändringarnas negativa hälsokonsekvenser. 

Som Barnombudsman är ert uppdrag att “driva på och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen”. Då klimatförändringarna är det största hotet mot global hälsa, och barn är särskilt sårbara, så har vi granskat hur ni arbetar och kommunicerar kring klimatförändringarna ur ett barnrättsperspektiv. Resultatet är nedslående. Er hemsida visar inte på att något arbete gjorts kopplat till klimatförändringarna. Vi har därefter gått igenom de senaste årens rapporter som ni lämnat till regeringen. Ingenting rapporteras om barns rättigheter kopplat till klimatförändringarna i rapporterna från 2023, 2022 eller 2021, medan vi i rapporten från 2020 kan läsa en kort reflektion kring huruvida barn bör ha rätt att skolstrejka i ljuset av den globala uppvärmningen. När ni listar era viktigaste områden är “barn och krisberedskap” ett av dessa, men kriserna som lyfts fram är “Covid-19-pandemin” samt “kriget i Ukraina”, klimatkrisen lyser även här med sin frånvaro. Vi förordar inte en nedstängning av Barnombudsmannen. Tvärtom menar vi att det behövs en myndighet med särskilt fokus på barns rättigheter, och vår uppfattning är att Barnombudsmannen på andra områden gör ett mycket gott arbete. Men, i ljuset av hur barn och ungas mänskliga rättigheter kränks, hur de dör redan idag som en konsekvens av de klimatförändringar vi vuxna orsakat, så kräver vi idag att Barnombudsmannen tar klimatförändringarna på allvar och blir en tydlig röst för barns rättigheter!  

I oktober 2021 erkände FN för första gången att en hälsosam miljö är en mänsklig rättighet. I augusti slog en amerikansk domstol i Montana fast att barn har en konstitutionell rättighet till en hälsosam miljö. Det finns otaliga exempel på hur vuxna höjt sina röster och agerat för att säkra barns mänskliga rättigheter. Vi behöver Barnombudsmannen på barnens sida i denna ödesfråga, det går inte att ducka och hänvisa till andra myndigheter – vem ska stå upp för barnen om inte ni? 

I samband med att detta öppna brev publiceras samt överlämnas så genomförs en klimataktion i form av ett sorgetåg och en ceremoni. Vi aktivister kommer gå från Kungsträdgården till gårdsplanen utanför Barnombudsmannen i ett sorgetåg. Med oss bär vi en begravningskista i barnstorlek, vilket symboliserar hur barn redan idag dör av den globala uppvärmningens konsekvenser, att dagens barn kommer få leva med klimatförändringarnas konsekvenser, och att kommande generationers barn är helt utlämnade till hur kraftfullt vi agerar i denna fråga idag. Vi kommer spela musik, sjunga sånger, samt hålla tal och anföranden utifrån både personliga och professionella perspektiv. Ni som arbetar på Barnombudsmannen är hjärtligt välkomna att komma ner och se på denna ceremoni, och den livesänds också och går att se i efterhand på Extinction Rebellion Sveriges sida på Facebook. 

Till dig som arbetar på Folkhälsomyndigheten

Vi som har granskat Barnombudsmannens arbete med klimatet har stor förståelse för att det kan finnas många anställda inom myndigheten som inte upplever att det görs tillräckligt för att understryka hur allvarlig situationen är. Vi uppmuntrar nu alla som vill se en faktisk förändring att kontakta oss direkt på myndighetsupproret@proton.me   

Du som hör av dig kommer behandlas som en konfidentiell källa fram tills du själv eventuellt väljer att vara offentlig med din kritik. Vi behöver ditt stöd och information som anställd på myndigheten för att på bästa möjliga sätt hjälpa Barnombudsmannen in i framtiden, för både myndighetens och mänsklighetens skull!

Denna aktion är en del av Week of Action for Social and Climate Justice, en nationell aktionsvecka arrangerad av över 100 organisationer, grupper och rörelser mellan den 15 – 22 september.