This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimatlektion utanför Skolverket – XR Sverige

Klimatlektion utanför Skolverket

Lärare, skolhälsopersonal och elever befinner sig utanför Skolverket fredag 15/9 kl. 10.30 för att hålla lektionen “Oroliga timmen”. De vill påminna Skolverket om att myndigheten har det övergripande ansvaret för att Sverige är ett land där vetenskap och korrekt kunskapsförmedling är ledstjärnor. Kunskapen hos skolans personal om klimatkrisens orsaker och effekter släpar idag efter på många håll.

– Vår undervisning ska ha ett övergripande miljöperspektiv, det står i läroplanen och den är vi ålagda att följa. Vi måste ge eleverna kunskaper om hur samhället, våra livsstilsval och vårt arbete kan anpassas för att planeten ska vara beboelig även för framtida generationer. Men i detta arbetet saknar vi stöd. Skolverket klargör inte tillräckligt hur målet att alla elever och studerande ska få värderingar, kunskaper och färdigheter som går i linje med en hållbar utveckling ska genomföras, säger läraren Annelie Ängdervik .
I läroplanens inledande kapitel, samt i ämnesbeskrivningarna för åtta olika ämnen, står det att lärare ska arbeta utifrån hållbar utveckling. “Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla” (Lgr 22).

– Vi vill att Skolverket lyfter Skolinspektionens rapport “Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling” och trycker på vikten av kommuners och rektorers ansvar i att skapa helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor och klimatundervisning. Alla lärare, rektorer och övrig skolpersonal behöver ett hållbarhetslyft, så att vi som elever kan få en adekvat undervisning inom detta område, påpekar gymnasieeleven Elmer Silver.

– Elevhälsoteamet på varje skola behöver kompetensutveckling kring elevers psykiska mående kopplat till den klimatkris vi befinner oss i. Vi behöver även kunna förmedla kunskap avseende hur klimat- och omställningsutbildning kan framföras på ett sätt som blir konstruktivt och användbart för eleverna. På samma sätt som det finns klassråd och elevråd bör det finnas ett hållbarhetsråd på varje skola. All skolpersonal måste börja prata med eleverna om klimatoro. Ett bra sätt att hantera klimatoro är att agera tillsammans, menar skolkuratorn Johanna Pontén. 
Senare under eftermiddagen ska två av lärarna, en skolkurator och en psykolog ha ett möte med några av cheferna på Skolverket för att framföra sina krav.

Presskontakt:
Annelie Ängdervik, 0769/471547, annelie.angdervik@outlook.com
https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige