This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Psykologer för XR – XR Sverige

Psykologer för XR

New England Journal of Medicine, the Lancet, the Journal of the American Medical Association, British Medical Journal. Dessa vetenskapliga tidsskrifter är bland de tyngsta och viktigaste inom hälso- och sjukvårdsfältet. Under hösten 2021 publicerade redaktörerna för dessa tidsskrifter, tillsammans med 254 andra vetenskapliga tidsskrifter inom fältet, en gemensam text. Vad kunde vara så viktigt att förmedla till allmänheten att det var värt mödan med denna enorma koordinerade publicering? Jo, forskarna hade ett brådskande budskap gällande klimatförändringarna. Publiceringen bar namnet ”Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health”, och den avslutades med följande stycke:  

”The greatest threat to global public health is the continued failure of world leaders to keep the global temperature rise below 1.5°C and to restore nature. Urgent, society-wide changes must be made and will lead to a fairer and healthier world. We, as editors of health journals, call for governments and other leaders to act, marking 2021 as the year that the world finally changes course.” 

Som legitimerade psykologer tar vi givetvis dessa starka ord från de mest trovärdiga källor på största allvar! Vi har således vänt oss till den myndighet som enligt regeringen har till uppdrag att ”värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg”, det vill säga Socialstyrelsen. Hur framträdande plats ger denna myndighet forskarnas varning om det största hotet mot den globala hälsan? Inte särskilt väl, är dessvärre svaret. Den om söker på Socialstyrelsens hemsida efter ”klimat” finner en rapport om värmeböljor kopplade till klimatkrisen från 2011, men sedan dess ger vår sökning träffar om familjeklimat, klimatvård med soligt väder vid psoriasis, och vikten av ett öppet klimat på arbetsplatser för att minska risken för vårdskador. Det går att hitta stycken om klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter i andra rapporter, såsom ”Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018”, men det sammantagna intrycket är att Socialstyrelsen inte ser de skenande klimatförändringarna som särskilt viktiga vad gäller hälsa, välfärd, vård och omsorg. 

Vi är inte de första psykologerna i Sverige som tar klimatkrisen på största allvar. I december 2020 skickades ett brev till regeringen undertecknat av 200 psykologer. I brevet uppmanades regeringen att kämpa för 1,5 graders målet och ombads samtala med dessa psykologer om barns och ungas särskilda psykologiska utsatthet. Brevet har fortfarande inte gett upphov till någon respons, varken i form av svarsbrev eller tillräckligt kraftfullt agerande i linje med klimatforskningen. Då klimatkrisen i högsta grad är en hälsokris, så framstår det som alltmer tydligt att regeringen behöver upplysas av expertmyndigheten inom hälsoområdet. Vi menar att Socialstyrelsen behöver inta en proaktiv snarare än rent reaktiv roll avseende klimatkrisen, genom att ta plats i samhällsdebatten och aktivt förmedla vad hälso- och sjukvårdsforskare slår fast om kopplingen klimat och hälsa. I nuvarande takt är vi på väg mot minst tre graders uppvärmning, vilket innebär att scenarios för hur detta kommer påverka folkhälsan bör tas fram och vårdens successivt ökande behov vid denna utveckling behöver konkretiseras. 

Covid-pandemin som vi alla levt med under de senaste åren har visat hur snabbt vi kan ställa om samhället när det är medicinskt motiverat, samt hur det går att kommunicera vetenskapliga förhållningssätt klart och tydligt. Detta måste vi göra gällande klimatförändringarna också! Tyvärr visade pandemin också på hur befintliga orättvisor i samhället förstärks i samband med hälsokatastrofer, där de grupper som har det sämst ställt socioekonomiskt drabbades oproportionerligt av covid i Sverige, och internationellt drabbades de länder värst där befolkningen redan har det som sämst. Avseende klimatförändringarna gäller detsamma: i Sverige är det äldre, sjuka och fattiga som är särskilt utsatta för klimatförändringsrelaterad ohälsa, och internationellt ser vi redan hur den globala uppvärmningen skapar klimatflyktingar i utsatta områden alltmedan Sverige ståndaktigt och osolidariskt håller emot omställningen som behöver komma.

Vi som skriver detta tillhör yrkessammanslutningen Psykologer för Extinction Rebellion. För att visa på hur akut och viktig klimatfrågan är avseende den globala hälsan, så har vi idag valt att ockupera Socialstyrelsens kontor i Stockholm. Då regeringen inte agerar i linje med IPCC så vänder vi oss nu till den myndighet som är ansvarig för våra yrkeslegitimationer, för att vi kräver dialog och konkret agerande. Den myndighet som enligt egen utsago ansvarar för att ”samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap” måste nu höja blicken till de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna inom vårt fält, och på ett proportionerligt vis svara an på den oerhört drastiska varningen vi blivit givna. Det är inte rimligt att lydigt vänta in successivt värre klimatrelaterade extremväder och ta ställning till deras inverkan på hälsa ett i sänder – om vi som samhälle inte ställer om snarast så missar vi chansen att förebygga extremt negativa konsekvenser på folkhälsan. Socialstyrelsens nuvarande agerande motsvarar att vänta in att människor insjuknar i lungcancer och då behandla dem, men aktivt undvika att tala om vikten av att förebygga sjukdomen genom minskad tobaksrökning hos allmänheten. Vi önskar samtal med Socialstyrelsen om hur myndigheten förebygger klimatrelaterad ohälsa.