This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Öppet brev till Trafikverket 240611 – XR Sverige

Öppet brev till Trafikverket 240611

Hej Trafikverket!

Som myndighet i Sverige har ni i uppdrag att genomföra regeringens politik. När vi klimataktivister besökte er i Solna för snart två år sedan och kritiserade ert arbete utifrån klimat- och hälsoperspektiv, så menade er presschef Bengt Olsson att myndigheten kan styra över hur man ska bygga, men sådant som påverkar utsläppen såsom drift av fordonen och ”vilken typ av bensin det ska vara”, det ligger enligt honom på politikernas bord. 

På en expertmyndighet i er storlek, med kring 9000 anställda, så vet ni naturligtvis lika bra som vi att det är helt omöjligt att nå vägtrafikens klimatmål utan en kraftigt minskad bilism. Ja, ni kom ju faktiskt själva fram till precis detta i en rapport för några år sedan, som er ledning gick in och försökte stoppa då detta solklara budskap är politiskt obekvämt. Med den stora kompetens som finns i er myndighet så vet ni förstås också att det klimat- och miljömål som ni är ålagda inte alls är kompatibelt med ert nuvarande arbete att prognosticera och sedan bygga för en kraftigt ökad biltrafik. Att ni aktivt arbetar för ökad bilism och låtsas som att det kan gå ihop med klimatmålen kan ni inte skylla på några politiker, det är ni själva på Trafikverket som prioriterar bil framför en levbar framtid. 

Vi står inför en klimatkatastrof om vi inte drastiskt minskar våra klimatutsläpp. Inrikes transporter står för en tredjedel av våra inhemska utsläpp av växthusgaser. Hur vi transporterar oss har en stor påverkan, inte bara på klimatet, utan även på vår hälsa. Det är konstaterad fakta att fysisk aktivitet är kopplat till lägre risk för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar, vissa former av cancer, fallskador och psykisk ohälsa. 

Det statligt ägda Systembolaget arbetar inte med att maximera vinst och försäljning, utan verkar för att begränsa alkoholens skadeverkningar i samhället. Vi önskar att Trafikverket på liknande vis brydde sig mer om människor och folkhälsa än om bilarna, och således verkar för att minska trafikens skadeverkningar på folkhälsan genom begränsningar av bilismen. 

Vi vet att samhällsplanering kan främja fysisk aktivitet. I Folkhälsorapporten från 2023 för Stockholms län konstateras att en väl utbyggd kollektivtrafik har visat sig öka antalet steg från aktiv transport med 44–133 procent. Att bygga nya cykel- och gångvägar i en stad ökar andelen i befolkningen som cyklar och går till jobbet.

Sverige är ett bilberoende folk. En SIFO-undersökning i höstas visade att en majoritet av svenska folket (65%) vill ha hjälp att bryta bilberoendet. Vår nuvarande regering har genomfört en rad åtgärder som tvärtemot detta ökar utsläppen och gynnar biltrafiken. 

Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer. Även om fem kilometer är en sträcka som de flesta klarar att cykla, så är det många som inte vågar välja cykeln på grund av bristande infrastruktur och osäkra trafiksituationer. Vi vänder oss därför till er – Trafikverket. Ni är den statliga myndighet som, “ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar”.

Ni har varit föregångare med att verka för en Nollvision. En vision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trots det är vart åttonde dödsfall i trafiken en cyklist. EU vill att vi ska dubblera vårt cyklande till 2030. Bilar är hårda och människokroppen är mjuk. Cykelsäkerheten måste därför öka och infrastruktur för cykeln måste prioriteras. Om det inte upplevs tryggt att cykla kommer inte människor våga cykla. Genom ensidigt prioriterande av bilismen cementerar ni den bilberoendesjukdom som ni varit med och smittat vårt land med. Trafikverket, hur tänker ni lösa Sveriges bilberoende? 

Vänligen,

Extinction Rebellion


Till dig som arbetar på Trafikverket

Vi har full förståelse för att det finns många anställda på Trafikverket också anser att inte tillräckligt görs med tanke på allvaret i situationen. Alla anställda som vill se en förändring får gärna kontakta oss på myndighetsupproret@proton.me. Du som hör av dig kommer behandlas som en konfidentiell källa. Vi behöver ditt stöd för att hjälpa Trafikverket på rätt spår- för myndighetens och mänsklighetens skull!