This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

VÅRUPPRORET 24–29 APRIL – XR Sverige

VÅRUPPRORET 24–29 APRIL

VI SKA GENOMFÖRA DEN STÖRSTA AKTIONEN I XR SVERIGES HISTORIA. DU BEHÖVS!

ENGLISH BELOW

I DET HÄR MEJLET HITTAR DU FÖLJANDE:

 • Inledning
 • Hur du gör för att vara med på aktionen
  1. Kom till Stockholm
  2. Få fler att komma till aktionen
  3. Hjälp till med förberedelser
 • Praktisk information
 • Hur du får information om vad som är på gång

INLEDNING

Kära aktivistvänner.

De senaste dagarna har varit dramatiska. Att krig har brutit ut i ett av våra grannländer har knappast undgått någon. Världsläget har förändrats mycket snabbt och vi skickar våra tankar till alla vänner i Ukraina.

Men även om vi känner oss sorgsna och arga över krigets orättvisa får vi inte tillåta oss att stanna upp. Klimatkrisen är akut och tiden att vända utvecklingen är här. Den måste vara här. Nu går vi ut på gatorna och skakar om den politiska debatten. Vi kan inte bli ignorerade längre. Nu är vi med och formar historien.

Därför planeras vad som måste bli den största aktionen i civil olydnad i Sverige någonsin. Nu måste vi synas. Därför behöver vi dig. Det är först när du och alla de andra 5 000 personerna som läser det här mejlet kommer med och fyller gatorna, som den riktiga förändringen är möjlig.

Vi ses i april!

Undrar du hur du kan hjälpa till? Läs igenom mejlet så hittar du förhoppningsvis det du letar efter.

HUR DU GÖR FÖR ATT VARA MED PÅ AKTIONEN

1. KOM TILL STOCKHOLM

Det kommer behövas en hel massa människor som bara dyker upp och hjälper till att fylla gatorna. För att kunna göra det behöver du egentligen inte veta någonting om aktionen, civil olydnad eller de fossila subventionerna sedan innan. All praktisk information kommer vi att gå igenom på söndagen den 24/4.

24/4 kommer det också att hållas aktionsträningar. Det är viktigt att alla som är med på aktionen har gått en sådan träning.

Vill du förbereda dig innan kan du passa på att gå på en av de fysiska eller digitala träningar som kommer att hållas under våren. Håll utkik i kalendariet för att hitta din närmsta träning.

Längst ner i det här mejlet finns ännu mer praktiskt information.

2. FÅ FLER ATT KOMMA TILL AKTIONEN

Strategin under aktionen bygger på att vi är så många som möjligt ute på gatorna. Därför måste vi hjälpas åt att samla folk.

Vi har lyckats samla hela 2 700 telefonnummer till folk som är intresserade av XR. Det är helt fantastiskt. Lyckas vi ringa alla och få med dem på aktionen kommer vi bli supermånga!! Detta är det viktigaste du kan göra för mobiliseringen just nu. Skriv upp dig här om du kan tänka dig att ringa gamla aktivister.

Sprid till vänner och bekanta

Det behövs också hjälp att sprida eventet. Berätta för vänner, släktningar och andra du känner att du kommer att åka till Stockholm, och bjud in dem att trycka i kommer på Facebook.

Leta fram folk du tror skulle kunna vara intresserade och bjud in dem. Har de tryckt att de är intresserade kan du följa upp, svara på eventuella frågor de har och peppa dem att bestämma sig för att följa med.

Föreläsningar

Bor du i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Lund? Varannan vecka hålls det föreläsningar på era orter. Vi behöver hjälp att göra reklam. Det finns jättefina affischer och flyers i era lokalgrupper, men det behövs hjälp att sätta upp dem så att ingen kan missa vad som är på gång.

3. HJÄLP TILL MED FÖRBEREDELSER

Lokalt

Vill du och din lokalgrupp komma i gång att göra saker inför aktionen? Bygg blockerande konstruktioner, måla banderoller, sy flaggor, eller bygg konstverk. Vi ser fram emot att se vad ni hittar på för kreativa saker.

Tänk på att temat är fossila subventioner, men allting som håller sig inom XRs principer är välkommet.  

Det finns ingen officiell aktionsaffisch än. Beroende på om någon har tid att göra den kommer den kanske i sinom tid. Annars får ni gärna pyssla ihop en egen affisch eller egna flyers och sedan pynta hela staden. Vi måste synas överallt.

Kanske gör ni en egen aktion innan för att fånga folks uppmärksamhet. Det är ett superbra tillfälle att berätta mer om vårupproret och bjuda med folk.

Arbetsgrupper

För att koordinera allt som ska hända under aktionen finns det några olika arbetsgrupper. Grupperna är ansvariga för olika områden.

Här behövs det många fler personer. Ju fler som kan tänka sig att hjälpa till desto bättre kommer aktionen bli. Om du anmäler dig är det lätt för arbetsgrupperna att ta kontakt med dig. Anmälningslänken ligger längst ned i mejlet.

Vet du inte än i vilken arbetsgrupp du skulle passa? Varje torsdag 17:00-18:00 hålls det frågestunder där du kan få svar på just den typen av frågor. Länk till zoommöte

Alla typer av specialkunskaper behövs. Du är viktig även om du inte känner att du har någonting att bidra med. Det finns en plats för alla!

Kom och hjälp till. Tillsammans bygger vi det här upproret!

PRAKTISK INFORMATION

Har du planerat att komma på aktionen får du gärna anmäla dig. Det gör det mycket lättare för dem som planerar.

Vi försöker också inspirera fler att ta steget att göra civil olydnad under aktionen. Att inte lyda order har varit en avgörande del i att leda historiska sociala rörelser till vinst och det behövs många personer som gör det. Skulle du kunna tänka dig att vara en av dem som blir gripen av polis? Läs mer och skriv upp dig här. Genom att skriva upp dig inspirerar du fler att göra samma sak.

För dig som behöver boende under aktionen. Fyll i formuläret.

Har du sängplatser att erbjuda andra aktivister kan du anmäla det här.

HUR DU FÅR INFORMATION OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG

Det kommer att komma information kontinuerligt fram till aktionen. De ställen där informationen kommer att publiceras är:

Facebookeventet

Mattermostkanalen: Vårupproret: Stoppa alla fossila subventioner

Aktionspaketet – kommer att uppdateras allt eftersom med information om hur aktionen går till och vad du som ska vara med behöver tänka på.

Tack för allt du gör!
Vi ses i april.

SPRING REBELLION 24–29 APRIL

WE ARE GOING TO CARRY OUT THE LARGEST ACTION IN XR SWEDEN’S HISTORY. WE NEED YOU THERE!

IN THIS MAIL YOU WILL FIND THE FOLLOWING:

 • Introduction
 • How to get involved
  1. Join us in Stockholm
  2. Get others to join
  3. Help out with preparations
 • Practical information
 • How to get more information

INTRODUCTION

Dear activist friends,

The last few days have been dramatic. War has broken out in one of our neighboring countries and the world situation has changed very quickly. We therefore send our thoughts to our friends in Ukraine.

But even if we feel sad and angry about the injustice of war, we must not allow ourselves to slow down. The climate crisis is still acute, but the time to turn the tide is here. It must be here because we cannot wait any longer. Now we need to take to the streets so we can no longer be ignored. When we are out protesting, we can shape history.

Therefore, what must be the biggest action in civil disobedience in the history of Sweden is being planned. That’s why we need you. It is only when you, and all the other 5,000 people who read this email join and help flood the streets that the real change is possible.

See you in April!

Are you trying to find a way to get involved? Read through the email and you will hopefully find what you are looking for.

HOW TO GET INVOLVED

1. JOIN US IN STOCKHOLM

There will be need for a lot of people who just show up to the action. To be able to do that, you don’t really need to know anything about the campaign, civil disobedience or the fossil subsidies. We will share all practical information on Sunday 24/4.

24/4 there will also be time for action training. It is important that everyone joining the action has attended such a training.

If you want to prepare beforehand, you can take the opportunity to go to one of the physical or digital trainings that will be held in the spring. Keep an eye on the calendar to find the training closest to you.

More practical information is shared in the bottom of this email.

2. GET OTHERS TO JOIN

The action strategy relies on us having as many people as possible joining the action. We need your help to get them there.

We have managed to collect as many as 2,700 phone numbers for people who are interested in XR. It’s absolutely amazing. If we manage to call everyone and get them on the campaign, we will truly flood the streets!! Help calling all these people is the most important thing you can do for mobilization right now. Sign up here if you want to help the action grow.

Spread the event to friends and family

Tell friends, family and other people you know that you are going to Stockholm. Explain why and invite them to join as well.

To spread the Facebook event, find people you think might be interested and invite them. Ask them to press going on the event. If they press interested, you can write to them, ask what could make them decide to go and encourage them to make the decision.

Lectures

Do you live in Gothenburg, Malmö, Stockholm or Lund? Every other week there are lectures held in your city. They have to be advertised. There are some great posters and flyers already ordered to your local group. Help spread them all over the city so no one can miss what’s going on.

3. HELP OUT WITH PREPARATIONS

Locally

Do you or your local group want to get started preparing for the action? Build obstacles, paint banners, make flags, or build art. We look forward seeing what creative things you come up with.

Keep in mind that the theme is fossil subsidies, but anything that stays within XR’s principles is welcome.

There is no official action poster yet. Depending on whether someone has time to do it, it might be ready before the action start. Otherwise, you are more than welcome to make your own poster or flyers to advertise in your local area. Decorate everything. We cannot let anyone miss what’s going on.

Are you planning to do any actions before April? This is a great opportunity to catch people’s attention, to talk about the spring rebellion and invite more people.

Working groups

There are a few working groups responible for coordinating different tasks.

Many of groups are short of people and the more people joining the planning the better the action will be. In the sign up form you can chose wich group you would like to be in. If you do that it’s easy for the working groups to contact you. You can find the form at the bottom of the email.

If you don’t know in which working group you would fit, every Thursday 17:00-18:00 there are sessions where you can get answers to that type of question. Link to zoom meeting.

All types of special skills are needed. You are important even if you don’t feel that you have anything to contribute with. There is a task waiting for you.

Together we are building this rebellion!

PRACTICAL INFORMATION

Please sign up here if you are joining the action. You signing up makes the planning process much easier.

As a way of making more people feel comfortable doing civil disobedience there is a pledge where you can sign up. By signing up, you inspire more people to do the same thing. That way they will know they are not alone. Read more and sign up here.

Are you looking for accommodation for the action week? Fill in the form to ask for a host.

If you have room for hosting other activists, you can sign it up here.

HOW TO GET MORE INFORMATION

There will be new information shared continuously until the action. To find this information you can look at:

Facebook event

Mattermost channel: Vårupproret: Stoppa alla fossila subventioner

Action guide: will be updated with information continuously. All available information can be found here.

Thank you for everything that you do!
See you in April.