This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tatjana – XR Sverige

Tatjana

Tatjana står som nr fem från höger på bilden utanför Göteborgs tingsrätt

Tatjanas sakframställan

1.INSTÄLLNING

Jag medger händelseförloppet, men förnekar brott.

Grunderna för förnekandet:

 • Nöd. Jag hänvisar till nödrätt (Brb 24 kap §4)baserat på att liv, hälsa och egendom skadas idag och hotas av klimatkrisen.
 • Demonstrationsfrihet. Det fanns två alternativa utfartsvägar, störningen varade mycket kort tid, trafiken till och från oljehamnen omdirigerades och verksamheten påverkades inte. Den i regeringsformen och i Europakonventionen fastställda demonstrationsfriheten (RF 2:1; EKMR art 10/11) måste i det här fallet väga tyngre än att vissa transporter behövde ta alternativ utfart under en kort tid.

2. NÖD: UTVECKLINGEN LEDER TILL KATASTROF

 • FN:s klimatpanel IPCC: Klimatförändringar beror på människans utsläpp av växthusgaser. Vi står inför aldrig tidigare skådade konsekvenser. Om vi inte agerar kraftfullt här och nu kan skadan vara oåterkallelig.
 • Om utsläppen fortsätter som idag är vi på väg mot en 3-5 grader varmare planet vid seklets slut enligtEEA/Gisstemp/Nasa och KNMI Climate Explorer.

3. NÖD: KLIMATFÖRÄNDRINGAR HOTAR LIV OCH HÄLSA

 • Världshälsomyndigheten WHO: Klimatkrisen utgör det enskilt största hotet mot människors hälsa. Katastrofala hälsokonsekvenser för mänskligheten redan vid 1,5 graders global uppvärmning. 

 • FN: Klimateffekterna skördar redan nu cirka 13 miljoner dödsoffer årligen globalt.

 • 3,6 miljarder människor lever på platser som är extremt sårbara för uppvärmningens effekter.

4. NÖD: KLIMATFÖRÄNDRINGAR SKADAR EGENDOM

 • För varje år som omställningen försenas ökar den globala kostnaden med 600 till 900 miljarder US dollar, nästan en procent av jordens totala BNP enligt studie i Nature.

 • Över 8 000 skador och ett skadebelopp på över 1,6 miljarder kronor efter översvämningarna i Gävleborgs och Dalarnas län sommaren 2021 enligt Svensk Försäkring: ”klimatrelaterade skador kommer bli vanligare”.
 • Stormen Hans drabbade hela landet och notan kommer att landa på hundratals miljoner kronor.

5. NÖD: SVERIGE BRYTER MOT LAGAR OCH AVTAL

 • Sverige har ratificerat Parisavtalet och infört klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd, men lever inte upp till dessa lagar och avtal:
 • Naturvårdsverket: endast 1 av 16 miljömål uppnås
 • Klimatpolitiska rådet 2023: Första gången på två decennier som en svensk regerings aktiva politik leder till ökade utsläpp. Alltså tvärt emot Parisavtalet.

6.NÖD: FREDLIG CIVIL OLYDNAD ÄR ETT ADEKVAT AGERANDE I ETT KLIMATNÖDLÄGE

Tingsrätten har vid tidigare rättegångar, efter klimatmanifestationer som liknar denna, kommit med motiveringen att de åtalade handlingarna inte är ägnade att avhjälpa det åberopade nödläget. Denna ståndpunkt är fel! 


I Sverige har flera miljöbeslut föregåtts av omfattande protester, t ex:

 • Stopp av Preemraffs utbyggnad av oljeraffinaderi i Lysekil 2020
 • Swedegas fick avslag på att ansluta till stamgasnätet 2019
 • Nordkalk stoppas från att bryta kalk i Ojnareskogen 2012


Historiska exempel visar att civil olydnad kan vara extremt effektiv metod, t ex medborgarrättsrörelsen i USA, Indiens självständighet etc.

7. NÖD: FREDLIG CIVIL OLYDNAD ÄR ETT ADEKVAT AGERANDE I ETT KLIMATNÖDLÄGE


FN:s särskilda rapportör för demonstrations- och mötesfrihet betonar vikten av demonstrationer och civil olydnad för att uppnå klimaträttvisa. 1200 forskare från 25 länder deltog i civil olydnads aktioner för att kräva drastiska klimatåtgärder.


Lawyers are responsible: Över 120 av Storbritanniens främsta jurister vägrar att åtala fredliga klimataktivister.

8. NÖD: MIN HANDLING ÄR SJÄLVFÖRSVAR

Den enskilde har en skyldighet att underkasta sig vissa risker i en demokrati. Jag är lojal med principerna för rättsstaten.


Jag har visat att 1) vi befinner oss i klimatkris och att 2) regeringen och ansvariga myndigheter inte lever upp till klimatlagar och avtal och därmed grovt underskattar risken för den klimatkris som redan är här och utsätter mig, mina barn, mina medmänniskor och kommande generationer för fara!När de risker som samhället tar genom att inte agera överskrider de risker som en medborgare ska behöva tåla är samhällskontraktet är brutet. Då har den enskilde medborgaren en rättighet och en skyldighet att agera för att skydda sig själv och andra.

9. DEMONSTRATIONSFRIHET

I Sverige är varje medborgare i Regeringsformen (2 kap 1 § p 4)fri att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Detta slås fast i Europakonventionen (artikel 10,11). Rätten att demonstrera mot orättvisor är alltså stor.

I boken ”Mötes och demonstrationsfriheten” (1997) skriver Thomas Bull (ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen) att mötes- och demonstrationsrätten väger generellt tyngre än trafikhänsyn, även om trafikstörningarna kan bli stora.

– Vägblockader för politiska syften måste ses ur ett demonstrationsrättsligt perspektiv, för ”att demonstrera i rusningstid är ett rationellt sätt att försäkra sig om största möjliga spridning av sitt budskap”.

10. DEMONSTRATIONSFRIHET


FN:s rapport från 2021 (A/76/222) betonar att vägblockader är ett legitimt sätt att protestera och aldrig får bemötas med straffrättsliga åtgärder.

“Med tanke på det stora allmänintresse som frågan om klimaträttvisa har är det av synnerlig vikt att stater möjliggör civil olydnad (…) Stater måste utöva största möjliga försiktighet när de inför restriktioner gentemot denna form av fredliga protester, inklusive i beslut om huruvida de ska gripa, åtala, häkta, döma eller skadeståndsbelägga klimaträttviseaktivister som engagerat sig i sådana aktioner. Alla begränsningar måste möta kraven på legalitet, nödvändighet och proportionalitet, samt ta i beaktande protestens syfte.”


11. DEMONSTRATIONSFRIHET

Greenpeace, Amnesty Sverige, Civil Rights Defenders skriver på DN debatt 2022: 

”Klimataktivismen och civil olydnad måste ses i ljuset av demonstrationsrätten, i annat fall kan utvecklingen gå i en potentiellt farlig och antidemokratisk riktning där konstitutionella rättigheter står på spel.”


Enligt en statlig utredning (SOU 1999:101.) kan fredlig civil olydnad stärka välfärdsstaten som demokratin.

12. DEMONSTRATIONEN RIKTAD MOT EN DEL AV OLJEHAMNEN
Manifestationen den 26 maj 2023 på Bentylgatan var tydligt riktad mot den fossila industrins trafik till och från Göteborgs oljehamn, där 20 miljoner olja importeras varje år. Aktionen var således inte riktad mot en bredare allmänhet eller övrig motortrafik.

13. STÖRNINGEN VAR MYCKET RINGA

Det fanns två alternativa in- och utfarter. Trafiken omdirigerades snabbt.

Demonstrationen påverkade endast en utfart under knappt 1 timme.

14. SAMMANFATTNING – DÄRFÖR ANSER JAG ATT NI SKA FRIA MIG

Jag har stört en avgränsad del av trafiken under en kort tid när jag demonstrerade i en viktig och angelägen fråga som berör oss alla. Jag har agerat inom ramen för min demonstrationsfrihet (RF 2:1; EKMR art 10/11) vilket måste väga tyngre än att viss transport fick omdirigeras.
Jag har agerat i en handling av nöd (Brb 24 kap §4). Medmänniskors liv, hälsa och egendom skadas idag och hotas av klimatkrisen. Mina barns liv, mitt eget liv och min egendom hotas. Våra makthavare agerar i strid med demokratiskt fattade beslut. Min handling är självförsvar och har potential att påverka politiker att agera i enlighet med demokratiskt fattade beslut.

Tatjanas slutplädering den 21/9 2023

Jag är mamma till två flickor på 3 och 8 år. Jag har alltid haft bra betyg i skolan och varit en uppskattad och lojal medarbetare. Jag har varit en skötsam medborgare som röstat i val och använt alla konventionella metoder för åsiktsyttring. Så varför valde jag att ta ledigt från jobbet i våras för att blockera en oljehamn i Göteborg? Varför använde jag min kropp för att visa på den dödligt höga halten koldioxid som fossilindustri pumpar ut i atmosfären?

Jag gör det för att min gamla mamma inte ska dö av värmeslag.

Jag gör det för att mina barn inte ska behöva samla upp resterna av sitt hem efter ännu en brand eller översvämning.

Jag gör det för att din son inte ska behöva bli inkallad för att försvara Sveriges gränser mot alla de miljoner klimatflyktingar som flyr krig och förödelse.

Jag gör det för att dina barnbarn inte ska uppleva ännu en svältkatastrof.Jag gör det för att det är min medborgerliga skyldighet att agera i egenskap av vuxen i ett land som ännu är en demokrati, där jag ännu inte riskerar att slängas i en cell, misshandlas eller till och med dödas när jag protesterar fredligt för klimatet. 

Jag gör det för att andra före mig har offrat så mycket för våra demokratiska rättigheter.

Jag gör det för att du ska våga se att du också kan och bör göra mer.


För vi tillsammans kan ge varandra ork och mod att gå från ord till handling.

För att du här idag inte måste döma ännu en fredlig klimataktivist.


Jag vill påminna er om Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget där folk som ”bara lydde order” från tyskarna blev dömda i efterhand. Att du har ett moraliskt ansvar att göra allt i din makt för att agera på klimatkrisen innan det är för sent, även om det är obekvämt.

Jag vill be er att inte referera till en 40 år gammal tolkning av nödrätten där vi uppmanas att finna oss i de avvägningar som staten gör. Domen från 1982 kan inte appliceras på det klimatnödläge vi befinner oss idag.

Jag vill istället uppmana er att våga göra en ny och relevant tolkning av nödrätten givet klimatkrisen och forskningen. En tolkning där det är rimligt för mig som svensk medborgare att hävda nödrätt när jag fredligt använder min kropp för att varna för konsekvenserna av den dödliga fossilindistrin. Alla vi här vet att jag inte kan stoppa en förödande skogsbrand eller översvämning orsakad av klimatkatastrofen med min kropp. Jag kan bara skydda mig mot klimathotet innan katastrofen är ett faktum.


Och allra sist, så vill jag dela en vision med er, en bild av hur framtiden skulle kunna se ut:

Tänk dig att du en dag berättar för dina barnbarn att det såg riktigt illa ut i Sverige i början 20-talet med klimatet. Att många vanliga människor bröt mot lagen för att uppmärksamma klimatkrisen, men att du vägrade döma dessa fredliga budbärare. Att du var först med att vägra lyda praxis och gjorde det moraliskt rätta. Och att din handling inspirerade många andra göra samma sak. Att det satte igång en förändring inifrån – en förändring som till slut gav politikerna modet att fatta nödvändiga beslut.