This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Martin – XR Sverige

Martin

Orsaken till att jag var med och blockerade Göteborgs oljehamn den 26 maj är att 
vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Det är oklart om vår civilisation i framtiden kommer att överleva de påfrestningar som en överhettad planet ger upphov till. Det som är klart är att ju mer växthusgaser vi släpper ut, desto värre blir konsekvenserna för allt liv på jorden. 

IPCC är FN:s vetenskapliga klimatpanel, som har till uppgift att samla den senaste och bästa klimatforskningen i världen. I mars kom de ut med sin senaste syntesrapport. Där skriver de att mat och vattenbrist hotar miljontals människor. Fler än tre miljarder människor pekas ut som sårbara. Redan förra året kommenterade FN:s generalsekreterare António Guterres med orden: ”Jag har sett många rapporter, men ingenting likt den nya IPCC-rapporten – det är som en kartbok över mänskligt lidande.” Han la till: ”Bristen på ledarskap är kriminell” när han pekade på avsaknaden av agerande från världens regeringar.

Sedan 2018 har Sverige en klimatlag. Den ska se till att regeringens politik utgår ifrån klimatmålen. Ett av de här målen är att Sverige senast år 2045  inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ett annat mål är att utsläppen från inrikes transporter minus flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Det klimatpolitiska rådet, som är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan beslutat av riksdagen, utvärderar varje år om regeringen håller klimatmålen och därmed följer klimatlagen. Den 29 mars kom de ut med sin senaste rapport. Där skriver de bland annat: ”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. Istället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen.” Sveriges egen regering bryter alltså mot lagen när det gäller klimatet.

Jag har gjort flera aktioner tillsammans med andra i klimatrörelsen. I domar jag och många andra klimataktivister har fått från olika tingsrätter brukar det stå något om att det inte är upp till oss som enskilda att ta ansvar i klimatfrågan, utan att det är våra myndigheters ansvar. Ett exempel på detta är en dom från Solna tingsrätt som jag och sju andra fick den 1 juni efter att vi hade varit inne på Skolverket. I den står det: ”När det gäller sådana allmänna intressen som miljön och klimatet, ankommer det i första hand på statsmakterna att avväga dessa intressen gentemot eventuella motstående intressen och med tillämpning av gällande lag vidta erforderliga skyddsåtgärder.”

Idén om samhällskontraktet uppkom under upplysningstiden på 1600- och 1700-talet. I korthet går den ut på att den enskilda medborgaren ger upp vissa friheter i utbyte mot att staten skyddar medborgarnas liv och tillgodoser oss några rättigheter. I Sverige har vi generellt stor tillit till att våra myndigheter ska ge oss den här säkerheten. Men vad händer när våra myndigheter och regering inte uppfyller sin del av kontraktet? Som vi har hört så bryter regeringen mot sina egna löften när det gäller klimatet och bidrar därmed till att utsätta hela samhället för stor fara. Hur ska vi som medborgare då agera? 

Nürnbergrättegångarna hölls efter andra världskriget för att ställa krigsförbrytare till svars. Här såddes frön till det som idag kallas folkrätt. Naturligtvis är det stor skillnad mellan nazismens brott och den klimatkris vi står inför idag. Men åtminstone två historiskt viktiga principer fastslogs i de här rättegångarna som bör gälla generellt. Den första principen är att varje människa är ansvarig för sitt eget handlande, inte bara inför sin egen stat utan också inför världssamfundet. Vi som enskilda individer kan alltså hållas juridiskt ansvariga även om man har följt sin egen stats lagar och regler. Efter de här historiskt viktiga rättegångarna kan ingen komma undan med att säga: ”jag följde bara order” eller ”jag litade på att staten skulle agera”. Den andra principen som slogs fast under de här rättegångarna under 1940-talet var ett nytt begrepp i det internationella juridiska språket, nämligen förbrytelser mot mänskligheten. 

När miljarder av mänskliga liv står på spel på grund av politikers oförmåga att hantera klimatkrisen så är det inga överord att prata om förbrytelser mot mänskligheten. Och jag vill tillägga att människans klimatutsläpp drabbar även kännande individer som tillhör andra arter än mänskligheten, och att även dessa brott bör räknas. 

I måndags var det 60 år sedan Martin Luther King höll sitt mest berömda tal. Många känner till att det handlade om hans dröm om en framtid där hudfärg inte skulle avgöra hur man behandlas av andra. Men få känner till de andra delarna av talet. Som att han uppmanade till radikal aktivism. Han sa bland annat: ”This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism.” Det är ord som passar lika bra i dagens klimatkris eftersom det är extremt bråttom med omställningen och livsviktigt att vi alla agerar.

Eftersom våra ledare inte gör vad som krävs för att hantera den existentiella kris vi står inför så är det upp till oss, till dig och mig, att agera. Vi behöver använda radikala metoder för att få samhället att ta frågan seriöst, men vi bör göra det fredligt, öppet och inkluderande. Aktionernas syfte är att öppna upp för en dialog och bjuda in till kollektiv handling för vår gemensamma överlevnad.

Jag känner inte att det är ett alternativ att sluta genomföra aktioner liknande den som jag här står åtalad för här idag. Vi medborgare har alla ett ansvar att agera, även genom civil olydnad, tills den dag kommer då staten gör tillräckligt för att åstadkomma den nödvändiga omställningen till ett samhälle som kan överleva på sikt.

Tack för att ni lyssnade!