This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm) – XR Sverige

Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)

Stockholm tisdag 20 februari 2024 kl. 16:15

Sergels torg

(English version below)
Mötesplats: Sergels torg utanför MAX Burgers
16.00: Nya personer som vill träna.
16.15: Personer som är trygga med icke-våld civil olydnads metod.
16.30: Lämnar vi Sergels torg
18.00: Fika plats
Datum:
6/2/2024 (15 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
13/2/2024 (16 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
20/2/2024 (17 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
27/2/2024 (18 Södra station) Climate Demonstration Street Walk
5/2/2024 (19 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
12/2/2024 (20 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
19/2/2024 (21 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
Stockholm (Södra station)
Kontaktpersoner:
sr_sweden@proton.me
Krav:
”SATSA PÅ KOLLEKTIVTRAFIK”
”STOPPA FOSSILA SUBVENTIONER”
För att fortsätta efter Week of Action kommer Extinction Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents for future, Fridays for future Stockholm Region och fler gå gemensamt från Sergels torg i en Climate Demonstration Street Walk.
Hur mycket #CivilOlydnad används?
Ganska låg risk. Alla människor i Sverige har demonstrationsrättigheter. Det enda inslaget av #CivilKurage i denna aktion är att utföra en demonstration utan tillstånd. Polisen kommer försöka identifiera en person som ”demonstrationsarrangören”. Därför används mottot från Extinction Rebellion: vi väljer alla att gå med och därför organiserar alla sig själva, det betyder ingen organisatör, Self Organizing Systems. Det hindrar inte polisen från att anse att någon är demonstrationsarrangör, vanligtvis ’poliskontakten’, megafonfolket eller personen som går längst fram. Att arrangera en otillåten demonstration är ett brott som kan ge upp till 6 månaders fängelse. Därför försöker vi rotera rollerna med denna risk mellan flera personer. Och vi välkomnar även supportrar som känner sig i riskzonen att gå på trottoaren.
T.ex. Civilkurage aktivist fråga i processen med polis:
1. Polis fråga, ’Får jag se ditt id?’.
2. Aktivist, ’Vad heter brottet jag är mistänkt för?’.
3. Om ingen brott nämns man behöver inte identificera sig.
4. Polis brukar saga, ’Sammankomst utan tillstånd’.
4. Polis, ’Vill du har en advokat under utfrågning?’.
5. Aktivist, ’Ja.’. Det är en brott som kan har fängelse straff så advokat är bra att kontakta.
6. Aktivist, ’Hur kan jag JO anmäla den här minskning ave mitt rätt att demonsträra?’
Människor i mitten eller i hörnen av demonstrationsformationen, mediakontakt etc har aldrig utpekats som arrangör.
Poliskontakten meddelar i förväg dialogpolisen vilken rutt som kommer tas.
Det finns ett Svensk Polis krav att ge tre tydligt och tid separata varningar att demonstrationen är upphör. Efter tredje varning anses demonstrationen att använder #CivilKurage och man kan har brytit lagen mott ordningsmakt.
För att öka möjligheten att använda nödrätt och minska risken att blir dömd går vi förbi:
1. Riksbanken
2. Finansdepartamentet
3. Regeringskansliet
4. Sagerska Palatset
5. Utrikesdepartementet/Gustav Adolfs torg
Våra Climate Demonstration Street Walk träningar är mycket värdefull, i synnerhet för dig som är ny, och gör att du känner dig både övertygad om nödvändigheten av att gå långsamt samt säkrare. Climate Demonstration Street Walk är en taktik som är väl genomarbetad med fasta roller i demotåget. Vi tränar även på fredligt motstånd.
Våra makthavare fortsätter med sitt dödsprojekt och utsläppen ökar.
Kom och använd din grundlagsskyddade rätt att demonstrera. Vi går långsamt och fredligt på Stockholms gator och skapar den förändring vi vill se!
Makthavarnas passivitet är ett brott mot mänskligheten och de kan inte förvänta sig att människor ska acceptera det i tysthet. Motståndet måste vara proportionerligt. Demonstrationer på gatan byggde vår demokrati och nu använder vi det för att se till att våra politiker följer våra grundlagar, dvs Regeringsformen, det kontrakt politiker har skrivit under till folket! När politikerna inte följer vår grundlag abdikerar de från sin makt! Det är kriminellt!
Regeringsform Kapitel 1, Paragraf 2, Stycke 3
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: ”Fakta är obestridliga – denna abdikation av ledarskap är kriminell. Världens största förorenare är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem.”
Bjud in alla dina vänner! Det var mäktigt under april och septemberveckorna, och nu fortsätter vi! ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
Scientist Rebellion labbrock-fråga:
I Lund rekommenderas ett års universitetsutbildning för att bära en labbrock i en #ScientistRebellion-aktion.
I Stockholm har hittills frågan om vem som får bära labbrock lösts med två alternativ som vi låter aktionsgruppen bestämma. Vid vissa SR-aktioner har alla som identifierar sig som ’scientist’ kunnat bära labbrock, andra gånger har det begränsats till de som har en aktiv forskartjänst och/eller har avlagt en avhandling. Hur vill vi göra denna aktion?
–I denna aktion får alla som identifierar sig själv som ’scientist’ eller amatörforskare ha labbrock.​​​​​​​
Vi ses!


English ____________________________________________________
Meeting point: Sergels torg just outside MAX Hamburgers
16.00: New people who want to train.
16.15: People who are comfortable with non-violent civil disobedience method.
16.30: Leave Sergels torg
18.00: Fika
Dates:
20/2/2024 (17 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
27/2/2024 (18 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
5/2/2024 (19 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
12/2/2024 (20 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
19/2/2024 (21 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
Contact people
sr_sweden@proton.me
Demands
”INVEST IN PUBLIC TRANSPORT”
”STOP FOSSIL SUBSIDIES”
To continue after the success of Week of Action, Extinction Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents for future, Fridays for future Stockholm Region and many more to walk together from Sergels torg in a Climate Demonstration Street Walk.
How much #CivilDisobedience is being used?
Fairly low risk. All people in Sweden have have demonstration rights. The only #CivilCourage in this action is performing a demonstration without a permit. Therefore the police will try to identify one person as ’the demonstration organizer’. Therefore the moto from Extinction Rebellion is used, we all choice to join and therefore everyone organizes themselves, this means no organizer, Self Organizing Systems. Being a demonstration organizer can carry up to 6 months jail. Therefore this is taken seriously and as ’only one person’ can be identified, the roles with this risk try to have several people. Normally the police pick out the ’Police Contact’, the megaphone people or the person walking in the front. And we also welcome supporters who feel at risk to walk on the sidewalk.
An example of CivilCourage activist question process with police:
1. Police ask, ’May I see your ID.
2. Activist, ’What am I suspected of?’.
3. If not crime is given, then no ID needs to be shared.
4. Police normally say, ’Gathering without permission.’
4. Police, ’Would you like a lawyer to be present during the interrogation?’.
5. Activist, ’Yes.’. It is a crime which can lead to a prison sentence so contact with a lawyer is wise.
6. Activist, ’How do I report this limitation on my right to Demonstrate?’.
People in the center, the corners, media etc have never been identified.
Formally it is a Swedish police requirement to give us three clear and time separate warnings that the demonstration is cancelled by the police or we will be seen as performing #CivilCourage (aka #MoralCourage).
The police contact informs the dialog police the walking route before hand.
To increase Necessity Emergency Defense walk past:
1. Riksbanken, Central Bank.
2. Finansdepartmentet, Finance Department
3. Regeringskansliet, Government Cabinet offices
4. Sagerska Palatset, tax paid Prime Minister castle.
5. Utrikesdepartementet, Foreign Office/Gustav Adolfs torg
Our Climate Demonstration Street Walk training is great, especially for newcomers, and makes you feel both convinced of the need to demonstrate with safety. The Climate Demonstration Street Walk is a well-developed tactic with fixed roles in the demo. We also practice peaceful resistance.
Our rulers continue with their death project and emissions are increasing.
Come and use your Swedish Constitutionally protected right to demonstrate. We will walk slowly and peacefully on the streets of Stockholm and create the change we want to see!
The inaction of those in power is a crime against humanity and they cannot expect people to accept it in silence. Resistance must be proportionate. The street demonstrations built democracy and now we use it to make sure that our politicians follow our constitution, i.e. the Swedish Constitution (Regeringsformen), the contract politicians have signed with the people! When politicians do not follow our constitution, they abdicate their power! This is criminal!
From our Constitution Chapter 1, Section 2, Paragraph 3
’The public sector shall promote sustainable development leading to a good environment for present and future generations’.
UN Secretary-General Antonio Guterres, ’The facts are undeniable – this abdication of leadership is criminal. The worlds biggest polluters are guilty of arson on our only home.’
Invite all your friends! It was powerful during the April and September weeks, and now we continue! ’All public power in Sweden comes from the people.’
Scientist Rebellion lab-coat question: In Lund, one year of university education is recommended to wear a lab coat in a #ScientistRebellion action.
In Stockholm so far, the question of who can wear a lab coat has been solved with two alternatives allowing the action group to decide.
At some SR actions, everyone who identifies themselves as a ’scientist’ has been able to wear a lab coat, at other times it has been limited to those who have an active research position and/or have completed a dissertation. What are we deciding for these actions?
— In these actions all those who identify themselves as ’scientists’ or amateur researchers may have a lab-coat.
See you there!