This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Climate Demonstration Street Walk (Norrmalm) – XR Sverige

Climate Demonstration Street Walk (Norrmalm)

Stockholm tisdag 23 januari 2024 kl. 16:15

Sergels torg, Stockholm

(English version below)
Mötesplats: Sergels torg utanför MAX Burgers
16.00: Nya personer som vill träna.
16.15: Personer som är trygga med icke-våld civil olydnads metod.
16.30: Lämnar vi Sergels torg
18.00: Fika plats
Datum:
23/1/2024 (13 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
30/1/2024 (14 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
6/2/2024 (15 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
13/2/2024 (16 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)

Kontaktpersoner:
sr_sweden@proton.me
För att fortsätta efter Week of Action kommer Extinction Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents for future, Fridays for future Stockholm Region och fler gå gemensamt från Sergels torg i en Climate Demonstration Street Walk.
Vi går förbi:
1. Riksbanken
2. Finans departament
3. Regeringskanslietet
4. Sagerska
5. Utrikesdepartamentet/Gustav Adolfs torg
Våra Climate Demonstration Street Walk träningar är super, i synnerhet för dig som är ny, och gör att du känner dig både övertygad om nödvändigheten att gå långsamt samt säkrare. Climate Demonstration Street Walk är en taktik som är väl genomarbetad med fasta roller i demotåget. Vi tränar även på fredligt motstånd.
Våra makthavare fortsätter med sitt dödsprojekt och utsläppen ökar.
Kom och använd din grundlagsskyddade rätt att demonstrera. Vi går långsamt och fredligt på Stockholms gator och skapar den förändring vi vill se!
Makthavarnas passivitet är ett brott mot mänskligheten och de kan inte förvänta sig att människor ska acceptera det i tysthet. Motståndet måste vara proportionerligt. Demonstrationer på gatan byggde vår demokrati och nu använder vi det för att se till att våra politiker följer våra grundlagar, dvs Regeringsformen, det kontrakt politiker har skrivit under till folket! När politikerna inte följer vår grundlag abdikerar de från sin makt! Det är kriminellt!
Regeringsform Kapitel 1, Paragraf 2, Stycke 3
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: ”Fakta är obestridliga – denna abdikation av ledarskap är kriminell. Världens största förorenare är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem.”
Bjud in alla dina vänner! Det var mäktigt under april och september veckorna, och nu fortsätter vi! ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
Scientist Rebellion Labrock: Scientist Rebellion labbrock fråga: I Stockholm har hittills frågan om vem som får bära labbrock lösts med två alternativ som låter aktionsgruppen bestämma. Vid vissa SR-aktioner har alla som identifierar sig som forskare kunnat bära labbrock, andra gånger har det begränsats till de som har en aktiv forskartjänst och/eller har avlagt en avhandling. Hur vill vi göra denna aktion?
–I denna aktion får alla som identifierar sig själv som ’scientist’ eller amatörer forskare ha labbrock.​​​​​​​
Vi ses!


English ____________________________________________________
Meeting point: Sergels torg just outside MAX Hamburgers
16.00: New people who want to train.
16.15: People who are comfortable with non-violent civil disobedience method.
16.30: Leave Sergels torg
18.00: Fika
Dates:
23/1/2024 (13 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
30/1/2024 (14 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)
6/2/2024 (15 Norrmalm) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)
13/2/2024 (16 Södra station) Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Södra station)

Contact people
sr_sweden@proton.me
To continue after the success of Week of Action, Extinction Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents for future, Fridays for future Stockholm Region and many more to walk together from Sergels torg in a Climate Demonstration Street Walk.
We walk past:
1. Riksbanken, Central Bank.
2. Finans department, Finance Department
3. Regeringskanslietet, Government Cabinet offices
4. Sagerska, tax paid Prime Minister castle.
5. Utrikesdepartamentet, Foreign Office/Gustav Adolfs torg
Our Climate Demonstration Street Walk training is great, especially for newcomers, and makes you feel both convinced of the need to demonstrate with safety. The Climate Demonstration Street Walk is a well-developed tactic with fixed roles in the demo. We also practice peaceful resistance.
Our rulers continue with their death project and emissions are increasing.
Come and use your Swedish Constitutionally protected right to demonstrate. We will walk slowly and peacefully on the streets of Stockholm and create the change we want to see!
The inaction of those in power is a crime against humanity and they cannot expect people to accept it in silence. Resistance must be proportionate. The street demonstrations built democracy and now we use it to make sure that our politicians follow our constitution, i.e. the Regeringsformen, the contract politicians have signed with the people! When politicians do not follow our constitution, they abdicate their power! This is criminal!
From our Constitution Chapter 1, Section 2, Paragraph 3
’The public sector shall promote sustainable development leading to a good environment for present and future generations’.
UN Secretary-General Antonio Guterres, ’The facts are undeniable – this abdication of leadership is criminal. The worlds biggest polluters are guilty of arson on our only home.’
Invite all your friends! It was powerful during the April and September weeks, and now we continue! ’All public power in Sweden comes from the people.’
Scientist Rebellion lab-coat question: In Stockholm so far, the question of who can wear a lab coat has been solved with two alternatives allowing the action group to decide.
At some SR actions, everyone who identifies themselves as a scientist has been able to wear a lab coat, at other times it has been limited to those who have an active research position and/or have completed a dissertation. What are we deciding for these actions?
— In these actions all those who identify themselves as ’scientists’ or amateur researchers may have a lab-coat.
See you there!